Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI

 

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. (1.3)T1-188

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi, Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“, 3 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir į Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016-08-08 prašymą Nr. (1.9)-D3-62, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės              29 d. sprendimo Nr. T3-88 „Dėl pritarimo kai kurių Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms“ 1.1 papunktį.

 

 

Savivaldybės meras