Projektas Nr. TSP-213

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2022 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, SĄRAŠO IR LENGVATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašą (pridedama).

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras           

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė