Projektas

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

 

 

DĖL PARAIŠKOS GAUTI FINANSAVIMĄ PAGAL KAUNO MIESTO KONKURENCINGUMO IR PATRAUKLUMO DIDINIMO PROGRAMOS 4.4 PAPUNKTYJE NURODYTUS TIKSLUS DALINIO FINANSAVIMO SĄMATOS PATVIRTINIMO

2017 m.                                    Nr. T-

 

 

Kaunas

 

 

 

 

 

Atsižvelgdama į Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos patvirtinimo“, 15 punktą ir Paraiškų gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą vertinimo darbo grupės, sudarytos Kauno miesto savivaldybės mero 2016 m. kovo 15 d. potvarkiu Nr. M-62 „Dėl Paraiškų gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programą vertinimo darbo grupės sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“, 2017 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolą Nr. 68-4-90, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti paraiškos gauti finansavimą pagal Kauno miesto konkurencingumo ir patrauklumo didinimo programos 4.4 papunktyje nurodytus tikslus dalinio finansavimo sąmatą (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras