Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS ĮSTATYMO Nr. IX-1768 6 STRAIPSNIO

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) konsultuoja darbuotojus, darbuotojų atstovus, darbdaviams atstovaujančius asmenis, darbdavių įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir kitais klausimais, taip pat Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, turinčius darbinį teisnumą ir veiksnumą profesinių sąjungų steigimo klausimais;“.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo nariai:           

 

Tomas Tomilinas

 

Vytautas Bakas