Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO

 

2022 m. sausio       d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2022-01-06 raštą Nr. (1,9)-D3-1, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Nutraukti prieš terminą 2003 m. balandžio 7 d. nekilnojamojo turto panaudos sutartį Nr. 2F1, sudarytą su Prienų r. Balbieriškio pagrindine mokykla.

2.  Pavesti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriui parengti sprendimo                       1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo dokumentus ir turto perdavimo–priėmimo aktą.

3.  Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sprendimo             1 punkte nurodytos sutarties nutraukimo dokumentus ir  turto perdavimo–priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras