P

 

oProjektas Nr. XIIIP-1288 (3)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL VASAROS LAIKO TAIKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJOJE

 

2017 m.            d. Nr.
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

remiantis jau atliktomis studijomis Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje dėl 2001 m. sausio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/84/EB dėl vasaros laiko susitarimų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 12 skyrius, 2 tomas, p. 118) (toliau – Direktyva 2000/84/EB) nuostatų poveikio gyventojų sveikatai taip pat energetikos, transporto, aplinkos, finansų turizmo ir žemės ūkio sektoriams, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) pradėti konsultacijas su Europos Komisija dėl galimybės pakeisti Direktyvos 2000/84/EB nuostatas, suteikiant galimybę kiekvienai Europos Sąjungos valstybei narei pačiai apsispręsti dėl vasaros laiko taikymo jos teritorijoje, atsižvelgiant į vasaros laiko poveikio analizės rezultatus;

2) esant poreikiui pavesti valstybės institucijoms pagal kompetenciją atlikti Lietuvos Respublikos gyventojų apklausą dėl vasaros laiko taikymo.

 

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. lapkričio 26 d. nutarimą Nr. XII-2100 „Dėl vasaros laiko taikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje“.

 

Seimo  Pirmininkas

 

 

Teikia

 

Seimo narys Mindaugas Puidokas