Projektas Nr. TSP-266

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2021 m. spalio      d. Nr. TS-

Kupiškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19              punktu, 102 straipsniu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 71, 132 ir 133 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                         n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

2. Nustatyti Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijos bendrojo plano planavimo tikslus:

2.1. sudaryti sąlygas darniai Savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;

2.2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Savivaldybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;

2.3. sudaryti sąlygas racionaliam Savivaldybės gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;

2.4. numatyti Savivaldybės gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;

2.5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;

2.6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;

2.7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, Savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;

2.8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

3. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą.

4. Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas