Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1661 35 ir 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2022 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 35 straipsnį 5 dalimi:

5. Kiekvienas asmuo turi teisę Priežiūros institucijai arba loterijų organizatoriui pateikti prašymą neleisti jam dalyvauti interneto ryšio loterijose (toliau – prašymas neleisti dalyvauti). Prašyme neleisti dalyvauti gali būti nurodomas asmens pasirinktas laikotarpis, per kurį jam neleidžiama dalyvauti, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Asmuo gali atsiimti pateiktą prašymą arba sutrumpinti prašyme neleisti dalyvauti nurodytą terminą, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prašymo neleisti dalyvauti pateikimo. Prašymų neleisti dalyvauti pateikimo Priežiūros institucijai arba loterijų organizatoriui tvarką nustato Priežiūros institucija.“

2.   Papildyti 35 straipsnį 6 dalimi:

6. Asmenims, pateikusiems prašymus neleisti dalyvauti, draudžiama leisti dalyvauti interneto ryšio loterijose jų prašyme neleisti dalyvauti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti dalyvauti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti dalyvauti pateikimo Priežiūros institucijai arba loterijų organizatoriui dienos. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti loterijų organizatorius.“

3.   Papildyti 35 straipsnį 7 dalimi:

7. Asmenims, pateikusiems prašymus neleisti lošti LR azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 21 dalyje nustatyta tvarka ir kurie yra įtraukti į Apsiribojusių savo galimybę lošti asmenų registrą, draudžiama leisti dalyvauti interneto ryšio loterijose. Šių reikalavimų vykdymą privalo užtikrinti loterijų organizatorius.

 

2 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Papildyti 37 straipsnį 5 punktu:

„5) tvarko asmenų, pateikusių prašymus neleisti dalyvauti, duomenis, taip pat ir ypatingus asmens duomenis (apie asmenų neveiksnumą arba ribotą veiksnumą šioje srityje).“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                             Andrius Palionis

 

 

Jonas Pinskus

 

Valius Ąžuolas

 

Juozas Varžgalys

 

Vytautas Gapšys

 

Artūras Skardžius

 

Andrius Kupčinskas

 

Laima Nagienė