Projektas Nr. XIVP-135(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS  ĮSTATYMO NR. I-172 4, 7, 8, 9 ir 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                               d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Paramos gavėjams – fiziniams asmenims:

1) kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;

2) kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes.“.

2. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Labdaros ir paramos dalyku negali būti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų, Lietuvos banko ir kitos valstybės ir savivaldybių piniginės lėšos, taip pat tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai bei ribotai apyvartoje esantys daiktai, taip pat nuolatinio Lietuvos gyventojo pačiam sau skiriamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Paramos dalyko, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punkte, gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas.“

2. Papildyti 7 straipsnį 21 dalimi:

„21. Paramos dalyko, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte, gavėjais gali būti fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime. Fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, turi paramos gavėjo statusą ir jiems netaikomos šio įstatymo 13 straipsnio nuostatos.

3.   Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą tik šio įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą. Šio straipsnio 21 dalyje nurodyti asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę gauti paramą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime.“.

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šio straipsnio nuostatos netaikomos fiziniams asmenims, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, ir šio įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje nurodytiems fiziniams asmenims.“.

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Fiziniams asmenims:

1)  kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, parama teikiama skiriant iki 1,2 procentų gyventojo metinės pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 1,2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio sumos;

2) kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, parama teikiama šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytais būdais.“.

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnį 31 dalimi:

31Fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, turi teisę nevykdyti pagal šį įstatymą gaunamos ir panaudojamos paramos apskaitos, neprivalo atsiskaityti už gaunamą paramą ir (ar) jos panaudojimą ir jiems netaikomos šio straipsnio nuostatos.“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                                             Ingrida Šimonytė

 

                  Mykolas Majauskas