Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2.  Šis įstatymas taikomas  tiek, kiek šiame  įstatyme reglamentuojamų  visuomeninių  santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Universiteto ligoninė – visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje kartu su valstybiniu universitetu (toliau – universitetas) vykdomos visų pakopų medicinos, odontologijos studijų krypčių studijos, atliekami moksliniai tyrimai, keliama sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija. Universiteto ligoninės dalininkai – valstybė, kurios dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir universitetas.“

2. Papildyti 2 straipsnį 121 dalimi:

121. Padalinys įstaigos struktūrinis vienetas ar tokiame struktūriniame vienete esantis  kitas struktūrinis vienetas.“ 

3. Papildyti 2 straipsnį 131 dalimi:

131. Stacionarinės aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugos – stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientams dėl ūmios ligos, lėtinės ligos paūmėjimo ar sužalojimo, kai reikalingas ištyrimas ir (ar) aktyvus medikamentinis, ir (ar) chirurginis gydymas, išskyrus dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugas.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai  atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos  biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 9 straipsnį.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Sveikatos apsaugos ministerijos teisės įstaigų veiklos valstybinio reguliavimo klausimais

Sveikatos apsaugos ministerija:

1) įgyvendina valstybės, kaip LNSS biudžetinių įstaigų savininko ir viešųjų įstaigų dalininko (savininko) teises ir pareigas, jeigu šiame ar kituose įstatymuose nenustatyta kitaip;

2) nustato sveikatos apsaugos ministro valdymo srities įstaigoms privalomas sveikatos priežiūros užduotis ir jų finansavimo bei įgyvendinimo tvarką;

3) nustato sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus;

4) prognozuoja sveikatos priežiūros specialistų poreikį ir formuoja valstybės užsakymą rengti šiuos specialistus;

5) kontroliuoja, kaip įstaigos laikosi sveikatos priežiūros būtinųjų sąlygų, įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų;

6) kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija nustato paslaugų teikimo teisingumo ministro valdymo srities, krašto apsaugos ministro valdymo srities ar vidaus reikalų ministro valdymo srities uždarosiose įstaigose tvarką ir kartu su šiomis ministerijomis kontroliuoja, kaip šiose įstaigose laikomasi teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų;

7) vykdo kitas šio ir kitų įstatymų nustatytas funkcijas.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklas

1. Stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklas   (toliau – stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas) formuojamas taip, kad užtikrintų Vyriausybės nustatytą geografinį stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir saugių paslaugų teikimą pacientams. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas formuojamas 5 metams.

2. Į stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą įtraukiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, atitinkančios visus šiuos kriterijus, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį:

1) skubiosios pagalbos užtikrinimas visą parą;

2) asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų daugiaprofiliškumas;

3) minimalus gyventojų skaičius, tenkantis vienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, teikiančiai stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas;

4) asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas, reitingas apskrityje nustatytas įvertinus šiuos rodiklius:

a) lovų skaičius;

b) metinis stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų skaičius;

c) išvengiamų hospitalizacijų dalis;

d) savivaldybės, kurioje yra įstaiga, gyventojų, išvykstančių gydytis į kitose savivaldybėse esančias įstaigas, dalis;

e) pacientų, atvykstančių gydytis į įstaigą iš kitų savivaldybių, dalis.

3. Jeigu suformavus stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų neužtikrinamas geografinis stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas,  į stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą papildomai įtraukiama tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigų, atitinkančių šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus, kad būtų užtikrintas geografinis stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų reikšmes ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas, vertinimo pagal šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus tvarką nustato Vyriausybė. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. LNSS įstaigų teikiamų paslaugų kainas šio ir kitų įstatymų numatytais atvejais nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 14 straipsnį.

 

9 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, padalinių ir filialų vadovų, vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) ir sveikatos priežiūros specialistų priėmimas į darbą

1. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių  medicinos ir (ar) odontologijos praktikos licenciją, vadovai pareigas toje pačioje įstaigoje gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Viešą konkursą LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigoms eiti visuotinio dalininkų susirinkimo nustatyta tvarka vykdo LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (kai biudžetinė įstaiga nuosavybės teise priklauso tik valstybei arba savivaldybei) arba LNSS valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (kai LNSS viešoji įstaiga nuosavybės teise priklauso tik valstybei arba savivaldybei), arba LNSS valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininkas kartu su LNSS valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (įgyvendinančiomis institucijomis) (kai LNSS viešoji įstaiga nuosavybės teise priklauso ne tik valstybei ar savivaldybei, bet ir kitiems asmenims). Toliau LNSS valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininkas kartu su LNSS viešosios įstaigos dalininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (įgyvendinančiomis institucijomis)  vadinami visuotiniu dalininkų susirinkimu. 

2. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojai į darbą priimami viešo konkurso būdu įstaigos vadovo kadencijos laikotarpiui. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vyriausieji finansininkai (buhalteriai) ir universitetų ligoninių padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų, vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) ir universitetų ligoninių padalinių ir filialų vadovų kadencijų skaičius neribojamas. Viešas konkursas LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų, padalinių ir filialų vadovų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) pareigoms eiti organizuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka. Pasibaigus kadencijai, LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai) ir universitetų ligoninių padalinių ir filialų vadovai atleidžiami iš pareigų. LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovą laikinai nušalinus nuo pareigų, vadovo pavaduotojai toliau eina pavaduotojų pareigas iki tol, kol su vadovu pasibaigs darbo santykiai.

3. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, vadovų pavaduotojais, padalinių ir filialų vadovais ir vyriausiaisiais finansininkais (buhalteriais) gali būti asmenys, kurie atitinka šio straipsnio 5 dalyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

4. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai privalo tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

5. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1)  įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą  teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą;

2)   įstatymų   nustatyta  tvarka  pripažintas  kaltu  dėl nusikaltimo  valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar  dėl korupcinio  pobūdžio  nusikaltimo, kaip jis apibrėžtas   Lietuvos Respublikos  korupcijos  prevencijos įstatyme, padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį  laidavimo terminą;

3)   įstatymų   nustatyta  tvarka  pripažintas  kaltu  dėl nusikaltimo,  kuriuo  padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį  laidavimo terminą;

4)   įstatymų   nustatyta  tvarka  pripažintas  kaltu  dėl baudžiamojo   nusižengimo  valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams  ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo,  kaip jis  apibrėžtas Korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir  nuo apkaltinamojo  nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3  metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas;

5) atleistas iš pareigų už šiurkščius pažeidimus arba pripažintas padaręs šiurkštų   tarnybinį nusižengimą,  už  kurį turėtų būti skirta tarnybinė  nuobauda – atleidimas  iš pareigų, ir nuo atleidimo iš pareigų dienos arba nuo pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį nusižengimą   dienos nepraėjo 3 metai;

6)  atleistas  iš darbo, pareigų ar praradęs  teisę   verstis atitinkama veikla už kituose įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos  reikalavimo  neatitiktį ar elgesio  (etikos)   normų pažeidimą  ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai;

7) atleistas arba pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl  priesaikos  ar  pasižadėjimo  sulaužymo,  pareigūno    vardo pažeminimo  ir  nuo atleidimo arba pašalinimo iš pareigų   dienos nepraėjo 3 metai;

8)   yra  ar  buvo  įstatymų  nustatyta  tvarka    uždraustos organizacijos  narys,  jeigu  nuo narystės pabaigos  nepraėjo   3 metai;

9) yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo nepraėjo 3 metai;

10) neatitinka kitų sveikatos apsaugos ministro nustatytų ir su LNSS įstaigų vadovus ir darbuotojus atstovaujančiomis asociacijomis suderintų LNSS įstaigos darbo etikos taisyklių reikalavimų.

6. Asmuo, siekiantis eiti LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovo, vadovo pavaduotojo, filialo ar padalinio vadovo ar vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigas, turi užpildyti sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos  deklaraciją, kurioje būtų pateikti duomenys dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos  reikalavimams. Paaiškėjus aplinkybėms dėl  LNSS valstybės ir savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas einančio asmens galimo neatitikimo šio straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams, LNSS biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar visuotinis dalininkų susirinkimas priima šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą sprendimą. Paaiškėjus aplinkybėms dėl vadovų pavaduotojų, filialų ir padalinių vadovų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) pareigas einančių asmenų galimo neatitikimo šio straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams, sprendimą dėl tolesnių darbo santykių su LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetine ar viešąja įstaiga tęstinumo Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka ir pagrindais priima LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovas. 

7. Su LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, be Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis nutraukiama LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti įstaigos vadovą LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos steigimo dokumentuose nustatyta tvarka ir dėl steigimo dokumentuose nurodytų priežasčių.

8. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai negali dirbti ir šių įstaigų padalinių ar filialų vadovais.

9. Universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. Viešą konkursą universiteto ligoninių sveikatos priežiūros specialistų pareigoms Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo universiteto ligoninės vadovas. Universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistų kadencijų skaičius neribojamas.

10. Šio straipsnio nuostatos netaikomos krašto apsaugos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro, teisingumo ministro valdymo sričių asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, padalinių ir filialų vadovams, vyriausiesiems finansininkams (buhalteriams).“

 

10 straipsnis. 151 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 151 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Naujai įsteigtų šio straipsnio 3 dalyje nurodytų LNSS viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos, mokamos pirmaisiais įstaigos veiklos metais, pastoviosios dalies dydį nustato  LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba visuotinis dalininkų susirinkimas, atsižvelgdamas į šio straipsnio 3 dalyje nurodytus įstaigų skirstymo kriterijus.“

2.   Pakeisti 151 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis  priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų ir nustatomas vieniems metams. LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos  ministras. Mėnesinės algos kintamosios dalies dydis negali viršyti 40 procentų  vadovaujančiajam darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Mėnesinės algos kintamoji dalis vadovaujantiesiems darbuotojams nenustatoma, jeigu praėjusių metų įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra neigiami, išskyrus atvejus, kai neigiami finansiniai rezultatai atsirado dėl sumažinto finansavimo ir (ar) dėl kitų aplinkybių, kurių LNSS viešųjų įstaigų vadovaujantieji darbuotojai negalėjo kontroliuoti, numatyti ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Mėnesinės algos kintamosios dalies mokėjimas vadovaujančiajam darbuotojui sustabdomas, jeigu jis įtariamas ar kaltinamas dėl nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ar viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo, jo atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl galimo šiurkštaus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimo arba galimo šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo. Jeigu įsiteisėjusiais kompetentingų institucijų sprendimais vadovaujantiems darbuotojams nebuvo taikyta atsakomybė ir konstatuota, kad pažeidimų, susijusių su darbo pareigomis, nenustatyta, priimamas sprendimas dėl mėnesinės algos kintamosios dalies mokėjimo sustabdymo panaikinimo (išmokama visa mėnesinės algos kintamosios dalies mokėjimo sustabdymo laikotarpiu neišmokėta suma).“

3.   Papildyti 151 straipsnį 71 dalimi:

71. LNSS viešųjų įstaigų vadovų pareigas laikinai einantiems LNSS viešosios įstaigos darbuotojams Darbo kodekse nustatyta tvarka gali būti skiriamos priemokos.“

 

11 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Įstaigų raštvedyba

1.  Įstaigų  raštvedyba  tvarkoma  lietuvių  kalba.   Medicinos dokumentai  (ligos  ar slaugos  istorija,  ambulatorinė  kortelė, procedūrų paskyrimai  ir  kt.) pildomi lietuvių  kalba. Ligos diagnozė,  vaistų  paskyrimai bei receptai gali  būti  rašomi  ir lotynų kalba.

2. Įstaigų dokumentų saugojimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

3. Ne sveikatos apsaugos ministro valdymo srities LNSS biudžetinių įstaigų dokumentų saugojimo tvarką nustato šių įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba visuotinis dalininkų susirinkimas, suderinę su Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

12 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. LNSS nepriklausančių įstaigų veiklos apribojimai

LNSS nepriklausančios įstaigos gali teikti visų rūšių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, įrašytas į  sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą.“

 

13 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Medicininė laikinojo nedarbingumo ekspertizė LNSS nepriklausančiose įstaigose atliekama sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.“

 

14 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. LNSS biudžetinės įstaigos

LNSS biudžetinių įstaigų steigimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą ir likvidavimą reglamentuoja Biudžetinių įstaigų įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas ir šis įstatymas.“

 

15 straipsnis. 21 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 21 straipsnį.

 

16 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Biudžetinių įstaigų valdymo organų sudarymo ir atšaukimo tvarką, kompetenciją, funkcijas ir atsakomybę nustato biudžetinių įstaigų nuostatai. Biudžetinės įstaigos vienasmenis valdymo organas yra įstaigos vadovas. Biudžetinėje įstaigoje gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina įstaigos vadovas.“

 

17 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. LNSS asmens sveikatos priežiūros  biudžetinių  įstaigų nomenklatūra

LNSS asmens sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų nomenklatūrą sudaro specializuotas ir (ar) tam tikrų sveikatos sutrikimų turinčių kategorijų asmenims asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios biudžetinės įstaigos bei šiame ir kituose įstatymuose nustatytos asmens sveikatos priežiūros uždarosios biudžetinės įstaigos.“

 

18 straipsnis. 24 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 24 straipsnį.

 

19 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Uždarosios biudžetinės įstaigos samprata, jos steigimo ir veiklos ypatumai

1. Uždaroji  biudžetinė įstaiga yra biudžetinė  įstaiga, teikianti šio straipsnio  2  dalyje,  taip  pat kituose įstatymuose nurodytiems asmenims  nustatytas  paslaugas  ir vykdanti sveikatos programas. Įstatymų  nustatytais atvejais uždarosiose biudžetinėse įstaigose teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos taip pat gali  būti  finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

2.  Uždarosios  biudžetinės  įstaigos steigiamos tikrosios tarnybos karių  ir  kariūnų,  asmenų, esančių laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo  vietose,  policijos  areštinėse,  skirstymo  punktuose, psichikos  ligonių,  padariusių  visuomenei  pavojingą  veiką  ir pripažintų  nepakaltinamais, nelegalių imigrantų asmens sveikatos priežiūrai.  Šios  įstaigos  taip  pat vykdo visuomenės sveikatos priežiūros  priemones,  įrašytas  į  vidaus  reikalų  ministro ar krašto   apsaugos   ministro   ir   sveikatos  apsaugos  ministro patvirtintą sąrašą.

3. Uždarųjų biudžetinių įstaigų psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų, padariusių visuomenei pavojingą veiką ir pripažintų nepakaltinamais, sveikatos priežiūrai steigimą inicijuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Uždarųjų biudžetinių įstaigų tikrosios karo tarnybos karių, asmenų, esančių laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietose, policijos areštinėse, pabėgėlių sveikatos priežiūrai steigimą inicijuoja už atitinkamą šioje dalyje nurodytą veiklos sritį atsakingos įstatymuose nurodytos valstybės institucijos, tokią iniciatyvą suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Steigiamų teisingumo ministro valdymo srities, krašto apsaugos ministro valdymo srities ir vidaus reikalų ministro valdymo srities uždarųjų biudžetinių įstaigų nuostatus tvirtina atitinkamai teisingumo ministras, krašto apsaugos ministras ar vidaus reikalų ministras, suderinę su sveikatos apsaugos ministru.“

 

20 straipsnis. 26 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 26 straipsnį.

 

21 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis.  LNSS viešosios įstaigos steigėjai

1. LNSS viešosios įstaigos steigimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą ir likvidavimą  reglamentuoja Viešųjų įstaigų įstatymas, Sveikatos sistemos įstatymas ir šis įstatymas.

2. LNSS viešosios įstaigos steigėjais gali būti:

1) valstybė;

2) valstybė kartu su savivaldybe (savivaldybėmis);

3) savivaldybė (savivaldybės);        

4) valstybė kartu su universitetu;

5) valstybė kartu su universitetu ir savivaldybe (savivaldybėmis).“

 

22 straipsnis. 28 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 28 straipsnį.

 

23 straipsnis. 29 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 29 straipsnį.

 

24 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

30 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos organai

1. LNSS viešoji įstaiga turi turėti  organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – įstaigos vadovą.

2. LNSS viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuri yra universiteto ar respublikos lygmens ligoninė, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų organų, privalo turėti kolegialų valdymo organą – valdybą, kitus kolegialius organus – gydymo tarybą ir slaugos  tarybą. LNSS viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuri yra regiono ar rajono lygmens ligoninė, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų organų privalo turėti arba kolegialų valdymo organą – valdybą, arba  kolegialų organą – stebėtojų tarybą (konkretus kolegialus organas nurodomas LNSS asmens sveikatos priežiūros viešosios įstaigos įstatuose) ir kitus  kolegialius organus – gydymo tarybą ir slaugos tarybą.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nenurodytos LNSS viešosios įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų organų privalo turėti šiuos kolegialius organus:  stebėtojų tarybą, gydymo tarybą ir slaugos  tarybą.“

 

25 straipsnis. Įstatymo papildymas 301 straipsniu

Papildyti Įstatymą 301 straipsniu:

301 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo  kompetencija

LNSS viešosios įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo  kompetencijai, be Viešųjų įstaigų įstatyme ir kituose viešųjų įstaigų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų funkcijų, priskiriama nustatyti LNSS viešosios įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir vaistams, normatyvus arba pavesti juos patvirtinti įstaigos vadovui.

 

26 straipsnis. 31 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 31 straipsnį.

 

27 straipsnis. 32 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 32 straipsnį.

 

28 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:           

33 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba

1. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba sudaroma penkeriems metams.

2. Stebėtojų tarybos funkcijos:

1) vertinti ir teikti pastabas įstaigos vadovui dėl jo tvirtinamos LNSS viešosios įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos;

2) savo iniciatyva  arba gavus kompetentingų institucijų informaciją apie nustatytus LNSS viešosios įstaigos veiklos trūkumus teikti siūlymus LNSS viešosios įstaigos vadovui  dėl LNSS viešosios įstaigos veiklos gerinimo ir apie pateiktus siūlymus informuoti visus LNSS viešosios įstaigos dalininkus  ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančią (įgyvendinančias) instituciją (institucijas);             

3) spręsti kitus LNSS viešosios įstaigos įstatuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.       

3. LNSS viešosios įstaigos stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas  įgyvendinančios institucijos ar visuotinio dalininkų susirinkimo bendru sprendimu paskirtų atstovų; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, tarybos paskirto savivaldybės tarybos nario; vieno savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, tarybos paskirto visuomenės atstovo ir vieno LNSS viešosios įstaigos sveikatos priežiūros specialistų paskirto atstovo. Stebėtojų tarybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas.

4. Į stebėtojų tarybą negali būti skiriamas LNSS viešosios įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojai, padalinių ir filialų vadovai, vyriausiasis finansininkas (buhalteris) ir kiti tiesiogiai įstaigos vadovui pavaldūs darbuotojai, taip pat asmenys, kurie dirba Valstybinėje ar teritorinėje  ligonių kasoje ar pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančioje sveikatos draudimo įmonėje.

5. Stebėtojų tarybai paprašius, LNSS viešosios įstaigos vadovas privalo pateikti jai su LNSS viešosios įstaigos veikla susijusius dokumentus.

6. Stebėtojų tarybos personalinė sudėtis skelbiama LNSS viešosios įstaigos interneto svetainėje.

7. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris atitinka šiuos bendruosius reikalavimus: turi aukštąjį universitetinį arba jam   prilygintą   išsilavinimą, yra nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, yra nepriekaištingos reputacijos. Kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, taikomi tokie patys, kokie yra nustatyti  šio įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje.“

 

29 straipsnis. Įstatymo papildymas 331 straipsniu

Papildyti Įstatymą 331 straipsniu:

331 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos valdyba

1.  LNSS viešosios įstaigos valdyba  (toliau – valdyba) sudaroma  penkeriems  metams  iš ne mažiau kaip 5 narių. Valdyba kartu su įstaigos vadovu atsakinga už nuolatinį tinkamą LNSS viešosios įstaigos funkcionavimą, priimanti sprendimus, tiesiogiai susijusius su LNSS viešosios įstaigos veikla. Valdybos nariais renkami (skiriami):

1) valstybės tarnautojai;

2) darbuotojų atstovai, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 1/5 LNSS viešosios įstaigos įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus, bet ne mažiau kaip vieną;

3) kiti  fiziniai  asmenys,  kurių skaičius turi sudaryti ne mažiau  kaip 1/3  LNSS viešosios įstaigos įstatuose  nurodyto  valdybos  narių skaičiaus.

2. Valdybos nariu gali būti tik toks fizinis asmuo, kuris atitinka šiuos bendruosius reikalavimus: turi aukštąjį universitetinį arba jam   prilygintą   išsilavinimą, yra nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, yra nepriekaištingos reputacijos. Kriterijai, kuriais remiantis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, taikomi tokie patys, kokie yra nustatyti  šio įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje. Valdybos nario  kadencijų  skaičius  neribojamas.

3. Valdybos nariu negali būti:

1) LNSS viešosios įstaigos vadovas, pavaduotojas, vyriausiasis finansininkas (buhalteris), filialo ir padalinio vadovas, kitas vadovui tiesiogiai pavaldus įstaigos darbuotojas;

2)  asmuo,  kuris  įstatymų nustatytais pagrindais neturi teisės  eiti   šių pareigų.

4. Specialiuosius reikalavimus valdybos nariams nustato LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti  institucija arba visuotinis dalininkų susirinkimas.

5.  Per  5  dienas  nuo specialiųjų reikalavimų valdybos nariui nustatymo  dienos  apie  valdybos nario atranką LNSS viešoji įstaiga turi paskelbti LNSS viešosios įstaigos įstatuose nustatyta tvarka  ir  LNSS viešosios įstaigos  interneto  svetainėje.  Skelbime  turi  būti nurodyti specialieji   ir   bendrieji   reikalavimai  valdybos  nariui  ir paraiškos juo tapti pateikimo LNSS viešajai įstaigai tvarka.

6. Fiziniai asmenys, atitinkantys valdybos nariui nustatytus bendruosius  ir  specialiuosius  reikalavimus, paraiškas  tapti LNSS viešosios įstaigos  valdybos  nariu  Vyriausybės  nustatyta tvarka gali  teikti  LNSS viešajai įstaigai  20  dienų  nuo šio straipsnio  5  dalyje  nurodyto  viešo  paskelbimo  dienos.  Šiam terminui  pasibaigus,  visą  iš  fizinių asmenų gautą informaciją LNSS viešoji įstaiga  per  5 dienas pateikia LNSS viešosios įstaigos dalininkams (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms).  Kandidatus  į  LNSS viešosios įstaigos valdybos  narius,  nurodytus   šio straipsnio  1 dalies  3  punkte,  gali parinkti ir  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrinkti personalo paieškos (atrankos)  paslaugas  teikiantys  asmenys. Kandidatų į valdybos narius atrankos tvarką nustato Vyriausybė. Šiame straipsnyje nustatyta tvarka atrinkti asmenys į valdybą skiriami LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos arba visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

7. LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba visuotinis dalininkų susirinkimas gali  atšaukti pavienius valdybos narius nepasibaigus  laikotarpiui,  kuriam  valdyba buvo sudaryta. Pavieniai valdybos nariai atšaukiami paaiškėjus, kad valdybos narys neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų ar prarandamas pasitikėjimas juo. Jeigu atšaukiami  ar atsistatydina pavieniai valdybos nariai, pavieniai valdybos  nariai  skiriami  į  valdybą  iki  veikiančios valdybos laikotarpio, kuriam ji buvo sudaryta, pabaigos. Pavieniai valdybos nariai, atšaukus juos nepasibaigus jų įgaliojimų laikotarpiui, atrenkami ir skiriami šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodyta tvarka. Kai atsistatydinus ar atšaukus pavienius valdybos narius, likusi valdybos sudėtis neatitinka privalomų valdybos sudėties reikalavimų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, LNSS viešosios įstaigos vadovas ir LNSS viešosios įstaigos visuotinis dalininkų susirinkimas šio straipsnio nustatyta tvarka privalo organizuoti valdybos sudėties pakeitimus.

8.  Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

9. Valdyba, pasibaigus penkerių metų kadencijai, savo funkcijas vykdo iki bus išrinkta ir pradės veikti naujos sudėties valdyba, bet ne ilgiau kaip iki eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo, vykstančio tais metais, kai baigiasi valdybos kadencija. Jeigu valdybos kadencijos pabaigos terminas yra vėlesnis negu valdybos kadencijos pabaigos metais numatomas eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba veiklą vykdo iki neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo valdybos kadencijos pabaigos.

10. Valdybos narys gali  atsistatydinti  iš  pareigų  valdybos kadencijai nesibaigus,  apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs LNSS viešosios įstaigos vadovą.

11. Valdybos kompetencija:

1) teikia visiems (visoms) LNSS viešosios įstaigos dalininkams (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms) išvadas dėl ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitos,  metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, paskirstytinojo  pelno  (nuostolių) paskirstymo projekto, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų;        

2) vertina ir teikia pastabas (siūlymus) LNSS viešosios įstaigos dalininkui (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms) dėl LNSS viešosios įstaigos vadovui nustatytinų metinių veiklos užduočių  ir veiklos rodiklių;

3) vertina ir LNSS viešosios įstaigos vadovui teikia išvadas dėl LNSS viešosios įstaigos veiklos organizavimo klausimų, finansinės būklės, ūkinės veiklos gerinimo, pajamų ir išlaidų srautų paskirstymo;

4) teikia visiems (visoms) LNSS viešosios įstaigos dalininkams (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms) pasiūlymus dėl LNSS viešosios įstaigos vadovo sprendimų, kurie  prieštarauja  įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, atšaukimo;

5) LNSS viešosios įstaigos vadovui ir LNSS viešosios įstaigos dalininkui (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms) teikia  išvadas dėl  LNSS viešosios įstaigos prekių ir paslaugų, kurių vertė viršija 5 procentus bendro metinio pirkimų biudžeto vertės, įsigijimo pagrįstumo; 

6) priima sprendimus dėl LNSS viešosios įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo, veiklos planavimo ir tęstinumo užtikrinimo;

7) sprendžia šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nustatytus stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus ir kitus LNSS viešosios įstaigos įstatuose  valdybos kompetencijai priskirtus  LNSS viešosios įstaigos veiklos klausimus.

12. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi  kiekvienas valdybos narys. Valdybos narys turi teisę duoti paprastos rašytinės formos įgaliojimą  kitam tos LNSS viešosios įstaigos valdybos nariui, kuris atstovautų jam  balsuojant  LNSS viešosios įstaigos  valdybos  posėdyje,  jeigu  LNSS viešosios įstaigos įstatuose nenustatyta kitaip.

13. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis  laikomas teisėtu,  kai  jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Iš  anksto balsavę ar įgaliojimus kitam valdybos nariui atstovauti balsuojant davę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais  posėdyje. Valdybos  narys  neturi  teisės balsuoti (privalo nusišalinti ar būti valdybos nušalintas), kai valdybos posėdyje sprendžiamas  su  jo  veikla  valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Valdybos sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, valdybos sprendimą lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos sprendimai yra privalomi LNSS viešosios įstaigos vadovui.

14. Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama LNSS viešosios įstaigos lėšomis Vyriausybės  nustatyta  tvarka. Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį  negali  būti  didesnė  kaip  1/5  LNSS viešosios įstaigos   vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

15. Valdybos nariai privalo saugoti LNSS viešosios įstaigos  komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami  valdybos nariais ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija.“

 

30 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos gydymo taryba ir slaugos taryba

1. LNSS  viešosios  įstaigos gydymo taryba  (toliau  –  gydymo taryba) sudaroma iš įstaigos padalinių ir filialų gydytojų.           

2. Gydymo taryba svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus, periodiškai rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus. Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos vadovui. Jeigu įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti LNSS viešosios įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms). Kai gydymo tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti tiesiogiai LNSS viešosios įstaigos dalininkui ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms).

3.  Asmens  sveikatos  priežiūros  viešosios  įstaigos  slaugos taryba  (toliau – slaugos taryba) sudaroma iš įstaigos  padalinių ir filialų slaugos specialistų.

4. Slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Ši taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos  vadovui. Jeigu įstaigos vadovas nesutinka su slaugos tarybos pasiūlymu, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti LNSS viešosios įstaigos dalininkui (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms). Kai slaugos tarybai pirmininkauja įstaigos vadovas, slaugos taryba savo pasiūlymą gali pateikti tiesiogiai LNSS viešosios įstaigos dalininkui (ir (ar) dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiai (įgyvendinančioms) institucijai (institucijoms).

5. Gydymo ar slaugos taryboms pirmininkauja LNSS viešosios įstaigos vadovas arba jo įgaliotas kitas LNSS viešosios įstaigos darbuotojas. Gydymo tarybos, slaugos tarybos sudarymą, šių tarybų teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises, pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo, darbo apmokėjimo sąlygas bei atsakomybę nustato LNSS viešosios įstaigos įstatai.“

 

31 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

36 straipsnis. LNSS viešosios įstaigos turtas

LNSS viešosios įstaigos valstybės (savivaldybės) turtą valdo panaudos pagrindais Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytomis  sąlygomis ir tvarka.“

 

32 straipsnis. 37 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnį.          

 

33 straipsnis. 38 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 38 straipsnį.

 

34 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2.  Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities valstybės LNSS viešųjų įstaigų nomenklatūra:

1) ligoninės;

2) kraujo donorystės įstaigos;

3)  specializuotos  ligoninės,  medicininės  reabilitacijos  ir sanatorinio gydymo įstaigos.“

2. Papildyti 39 straipsnį 21 dalimi:

21. Šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktuose nurodytų LNSS viešųjų įstaigų nomenklatūra yra  ligoninės.“

 

35 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) išlaikomos biudžetinės įstaigos, kurių steigėja yra valstybė;“.

2. Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4)  finansuojamos  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  kartu  su Vidaus   reikalų  ministerija  ar  Krašto  apsaugos ministerija nustatytos  visuomenės  sveikatos  priežiūros  priemonės krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro valdymo sričių daliniuose ir įstaigose;“.

3.  Pakeisti 41 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) išlaikomos biudžetinės įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybė;“.

 

36 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Studentų ir gydytojų rezidentų studijų ir darbo bei sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo LNSS įstaigose finansavimo tvarka

1.    LNSS įstaigų, kuriose vyksta studentų ir rezidentų studijos ir  kuriose  rezidentai  dirba  gydytojais rezidentais, išlaidos, susijusios  su studentų ir gydytojų rezidentų studijomis ir darbo užmokesčiu,   kompensuojamos    Vyriausybės   ar   jos   įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.     

2. LNSS įstaigos turi teisę apmokėti studentų ir gydytojų rezidentų studijas, su gydytojais rezidentais ir kredito įstaigomis sudaryti paskolos sutartis rezidentų gerovei užtikrinti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

3. LNSS įstaigų sveikatos priežiūros specialistų profesinio tobulinimosi išlaidos apmokamos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

37 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Įstaigų teisės

Įstaigų teises nustato Sveikatos sistemos įstatymas, šis ir kiti įstatymai bei teisės aktai.“

 

38 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 45 straipsnio 2 punktą:

2) įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;“.

2. Pakeisti 45 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;“.

3. Pakeisti 45 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) informuoti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, įstaigos savininką ar dalininką ar savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją apie įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;“.

 

39 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 46 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) įstaigos darbo laikas;“.

 

40 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 48 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pacientų apskaitos ir pacientų sveikatos priežiūros ataskaitų pateikimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

41 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Paciento mirties įstaigoje patvirtinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.“

 

42 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 53 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) reikalauti iš įstaigos vadovo Darbo kodekso nustatyta tvarka nušalinti sveikatos priežiūros specialistus ir patikrinti jų profesinę kompetenciją, jei buvo nustatyti šių specialistų profesinės veiklos trūkumai, galėję lemti ar lėmę žalą ar pavojų pacientų sveikatai, arba jei sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų, arba šie specialistai dėl sveikatos būklės negali atlikti savo pareigų. Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras;“.

2. Pakeisti 53 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įstaigos vadovui yra privalomas pareigūno reikalavimas nušalinti sveikatos priežiūros specialistą.“

 

43 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Įstaigos vadovo nušalinimo ir laikinojo administratoriaus skyrimo tvarka

1. Įstaigos vadovas nušalinamas ir laikinasis administratorius skiriamas, jeigu:

1) įstaiga nepašalina nustatytų pažeidimų ar trūkumų ir dėl to kyla grėsmė, kad jos teikiamos paslaugos bus netinkamos ir kenks pacientų sveikatai, tačiau dar yra reali galimybė pataisyti padėtį;

2) įstaigoje tais pačiais metais pasikartoja hospitalinės infekcijos protrūkis dėl įstaigos  organizacinės veiklos trūkumų;

3) įstaigoje tais pačiais kalendoriniais metais yra daugiau kaip vienas mirties atvejis dėl  įstaigos specialisto ar specialistų kaltės;

4)  siekiama objektyviai įvertinti vadovo veiklą (jeigu nepradedamas tarnybinių pareigų vykdymo pažeidimo tyrimas) sprendžiant šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje numatytą įstaigos vadovo atšaukimo iš pareigų klausimą.

2. Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.  Laikinojo administratoriaus motyvuotu prašymu sveikatos apsaugos ministras gali pratęsti šį terminą iki vienų metų.

 

44 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įstaigos laikinasis administratorius – tai įstaigos valdymo organų nušalinimo laikotarpiui sveikatos apsaugos ministro skiriamas sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Įstaigų laikinųjų administratorių kvalifikacinius reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras. Laikinuoju administratoriumi negali būti įstaigos, kurios valdymo organai nušalinti, darbuotojas. Darbo sutartį su įstaigos laikinuoju administratoriumi sudaro ir ją nutraukia sveikatos apsaugos ministras ar jo įgaliotas atstovas.“

2. Pakeisti 56 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Laikinajam administratoriui neprivalomi LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje ir šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus atvejus.“

3. Pakeisti 56 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Laikinasis administratorius be LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliojimų ar sutikimo negali parduoti ar kitaip perleisti, įkeisti turto, reorganizuoti ar likviduoti įstaigos, spręsti kitų įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar visuotinio dalininkų susirinkimo  išimtinei kompetencijai priklausančių klausimų.“

4. Pakeisti 56 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Apie administravimo eigą ir rezultatus laikinasis administratorius privalo informuoti sveikatos apsaugos ministrą, LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ar visuotinį dalininkų susirinkimą ir šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų atvejais – Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą jų nustatytais terminais ir tvarka.“

 

45 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Papildyti 57 straipsnį 3 punktu:

3) išnyksta aplinkybės, nurodytos šio įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 4 punkte.

 

46 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį ir 47 straipsnį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ministrai pagal kompetenciją iki 2018 m. gruodžio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

47 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos ir (ar) odontologijos praktikos licenciją (toliau – įstaiga, kurioje dirba 10 ar mažiau specialistų), vadovai vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau eina atitinkamos įstaigos vadovo pareigas. Įstaigų, kuriose dirba 10 ar mažiau specialistų, vadovų pavaduotojai ir vyriausieji finansininkai (buhalteriai) vienus metus ir 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau eina įstaigos vadovo pavaduotojo  ar vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigas.

2. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigų, kurioje dirba 10 ar mažiau specialistų, vadovų pavaduotojai ir vyriausieji finansininkai (buhalteriai) vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau eina atitinkamos įstaigos vadovo pavaduotojo, ar vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigas.

3. Kai pasibaigia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas terminas, įstaigų, kuriose dirba 10 ar mažiau specialistų, vadovai, LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojai ir vyriausieji finansininkai (buhalteriai) atleidžiami iš darbo. Likus trims mėnesiams iki įstaigos, kurioje dirba 10 ar mažiau specialistų, vadovo, LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) atleidimo dienos LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija organizuoja viešą konkursą įstaigos, kurioje dirba 10 ar mažiau specialistų, vadovo pareigoms eiti, o LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai – LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovo pavaduotojo ar vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigoms eiti.

4. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai, universitetų ligoninių padalinių ir filialų vadovai ir universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistai įsigaliojus šiam įstatymui toliau eina atitinkamai įstaigos vadovo, universiteto ligoninės padalinio ar filialo vadovo ar universiteto ligoninės sveikatos priežiūros specialisto pareigas iki kadencijos, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo, pabaigos.

5. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pirmoji kadencija pradedama skaičiuoti asmenį priėmus į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo LNSS viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamoms universiteto ar respublikos lygmens  ligoninėms, sudarytos stebėtojų tarybos įsigaliojus šiam įstatymui baigia savo veiklą.

7. Kai vyriausiasis finansininkas (buhalteris) yra LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų padalinio vadovas, jam taikomos šio straipsnio 1–3 dalių ir šio įstatymo 9 straipsniu keičiamo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios vyriausiojo finansininko (buhalterio) priėmimą į darbą (atleidimą iš darbo) ir jo kadencijas. 

8. LNSS viešųjų įstaigų valdybos šiuo įstatymu pildomo Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 331 straipsnyje nustatyta tvarka turi būti  sudaromos ir pradėti veiklą ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 1 d.

9. Pirmasis stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas privalo pradėti veikti 2020 metų sausio 1 d. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo formavimo įgyvendinimo planą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

10. Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo atitiktis   Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnyje nustatytiems reikalavimams vertinama kas 5 metus skaičiuojant nuo 2020 metų sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

Aurelijus Veryga

Asta Kubilienė

Laimutė Matkevičienė

Zenonas Streikus

Ramūnas Karbauskis

Agnė Širinskienė

Saulius Skvernelis