Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VADOVYBĖS APSAUGOS  ĮSTATYMO NR. IX-1183 7 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) motyvuotai prašyti, kad būtų sustiprinta jų, taip pat jų gyvenamosios ir (ar) darbo vietos apsauga, arba kad apsauga būtų taikoma kitu, nei nustatyta šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, laiku;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vadovybės apsaugos tarnyba saugo Respublikos Prezidentą (asmenį, laikinai einantį Respublikos Prezidento pareigas) 24 valandas per parą. Kiti vadovybei priskiriami asmenys saugomi užsienio vizitų, oficialių susitikimų metu ir kai tiesiogiai vykdo funkcijas, dėl kurių jiems skirta apsauga. Jeigu kyla grėsmė šių asmenų saugumui, Vyriausybės nustatytais pagrindais ir tvarka jie gali būti saugomi ir kitu laiku. Kitų saugomų asmenų apsaugos laikas nustatomas atsižvelgiant į jų saugumo užtikrinimo būtinybę ir poreikį.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vadovybei priskiriamo asmens gyvenamoji vieta saugoma 24 valandas per parą. Saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumas užtikrinamas atsižvelgiant į nustatytą saugumo lygį. Saugomų asmenų ir saugomų objektų saugumo užtikrinimo lygius tvirtina Vadovybės apsaugos tarnybos direktorius.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. priimta šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

 

Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Ingrida Šimonytė