Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS APMOKAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KURIE ŽUVO ARBA MIRĖ UŽSIENYJE ATLIKDAMI TARNYBINES PAREIGAS, profesinio mokymo metu arba dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, PALAIKŲ PERVEŽIMO Į LIETUVĄ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO Tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2018 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 49 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1.      Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašą.

1.2. Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, profesinio mokymo metu arba dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. valstybės apmokamos valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto laidojimo išlaidos, nurodytos šio nutarimo 1.1 papunktyje patvirtintame Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų apraše, negali viršyti 40 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos, į ją neįskaitant valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto palaikų kremavimo ir kitų su kremavimu susijusių išlaidų. Valstybės apmokamos valstybės tarnautojo, vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto palaikų kremavimo ir kitos su kremavimu susijusios išlaidos negali viršyti 64 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos.

2.2. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų apraše nurodytos laidojimo išlaidos apmokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, kurioje pareigas ėjo žuvęs arba miręs valstybės tarnautojas, vidaus tarnybos sistemos pareigūnas arba mokėsi žuvęs kursantas, skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 5 d. nutarimą Nr. 1134 „Dėl Pareigūnų, žuvusių vykdant tarnybines pareigas arba mirusių dėl priežasčių, susijusių su tarnyba, ir kursantų, mirusių dėl priežasčių, susijusių su profesiniu ar įvadiniu mokymu, valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Ministras Pirmininkas                                                                              

 

Vidaus reikalų ministras                                                                          

 

 

PATVIRTINTA
                   Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m.                   d. nutarimu Nr.

 

 

VALSTYBĖS APMOKAMŲ LAIDOJIMO IŠLAIDŲ APRAŠAS

 

1.  Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

2. Valstybės apmokamos laidojimo išlaidos apima:

2.1. palaikų pirminio vežimo, vežimo laidoti ir kitų su laidojimu susijusių transporto paslaugų Lietuvoje išlaidas;

2.2. palaikų šaldytuvo nuomos išlaidas (ne ilgiau kaip 3 paroms);

2.3. palaikų paruošimo šarvoti išlaidas;

2.4. tarnybinės uniformos įsigijimo išlaidas (šios išlaidos apmokamos žuvus arba mirus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir kursantams);

2.5. šarvojimo salės nuomos išlaidas;

2.6. šarvojimo inventoriaus nuomos išlaidas;

2.7. karsto (įskaitant skirtą sudeginti krematoriumo krosnyje) įsigijimo išlaidas;

2.8. palaikų kremavimo ir kitas su kremavimu susijusias išlaidas (įskaitant kapsulę ir urną);

2.9. vainikų, gėlių, fotografijų įsigijimo išlaidas;

2.10. nekrologo paskelbimo išlaidas;

2.11. karsto išnešimo išlaidas;

2.12. duobkasių paslaugų išlaidas;

2.13. orkestro paslaugų išlaidas (šios išlaidos apmokamos žuvus arba mirus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir kursantams);

2.14. bažnytinių apeigų išlaidas;

2.15. išlaidas laikinam kryžiui, koplytstulpiui ar kitam kapo vietą žyminčiam laikinam ženklui.

 

 

__________________

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
                     2018 m.                   d. nutarimu Nr.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, KURIE ŽUVO ARBA MIRĖ UŽSIENYJE ATLIKDAMI TARNYBINES PAREIGAS, PROFESINIO MOKYMO METU ARBA DĖL PRIEŽASČIŲ, NESUSIJUSIŲ SU TARNYBINIŲ PAREIGŲ ATLIKIMU, PALAIKŲ PERVEŽIMO Į LIETUVĄ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, profesinio mokymo metu arba dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje atlikdami tarnybines pareigas, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie žuvo užsienyje atlikdami tarnybines pareigas ar profesinio mokymo metu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimą;

1.2. paramos teikimą valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikams pervežti į Lietuvą.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme.

3. Aprašo 1.2 papunktyje nurodyta parama teikiama – apmokant valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas.

4. Aprašo 1.1 papunktyje ir 3 punkte nustatytais atvejais, valstybės apmokamos palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidos (toliau – palaikų pervežimo išlaidos) apima:

4.1. palaikų paruošimo (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo) pervežti į Lietuvą išlaidas;

4.2. dokumentų, susijusių su palaikų pervežimu į Lietuvą, sutvarkymo išlaidas;

4.3. išlaidas, patirtas pervežant palaikus į Lietuvą iki žuvusio arba mirusio valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau kartu – valstybės tarnautojai) buvusios nuolatinės gyvenamosios vietos arba iki palaikų šarvojimo vietos Lietuvoje.

5. Prašymą dėl palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, kurioje pareigas ėjo žuvęs arba miręs valstybės tarnautojas, pateikia asmuo (asmenys), kuris (kurie) rūpinasi palaikų pervežimu į Lietuvą. Šiame prašyme turi būti nurodyta:

5.1. prašymą pateikusio asmens vardas ir pavardė, kontaktinis adresas, kuriuo būtų galima informuoti apie Aprašo 10 punkte nurodytus sprendimus;

5.2. mokėjimo sąskaitos numeris;

5.3. kreipimosi pagrindas;

5.4. žuvusio arba mirusio valstybės tarnautojo vardas, pavardė ir pareigos.

6. Prie prašymo turi būti pridėti palaikų pervežimo išlaidas patvirtinantys dokumentai.

7. Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytuose dokumentuose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi palaikų pervežimo išlaidų apmokėjimo tikslu.

8. Sprendimą apmokėti arba atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas priima valstybės tarnautoją į pareigas priimantis (skiriantis) asmuo, o jei valstybės tarnautoją į pareigas priima (skiria) kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šios institucijos vadovas, įvertinęs Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytus dokumentus ir atsižvelgęs į Aprašo 9 punkte nurodytus sprendimus.

9. Sprendimas apmokėti arba atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka priimamas sprendimas pripažinti arba nepripažinti, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu, arba Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos Respublikos finansų ministru ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministru, priimamas sprendimas pripažinti arba nepripažinti, kad užsienyje žuvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis yra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu arba profesiniu mokymu.

10. Sprendimas apmokėti palaikų pervežimo išlaidas Aprašo 1.1 papunktyje nustatytu atveju priimamas, Aprašo 9 punkte nurodyta tvarka pripažinus, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu arba užsienyje žuvusio vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis yra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu arba profesiniu mokymu.

Sprendimas apmokėti palaikų pervežimo išlaidas Aprašo 3 punkte nustatytu atveju priimamas, Aprašo 9 punkte nurodyta tvarka nepripažinus, kad valstybės tarnautojas žuvo atlikdamas tarnybines pareigas arba mirė dėl priežasčių susijusių su tarnybinių pareigų atlikimu.

11. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis (skiriantis) asmuo, o jei valstybės tarnautoją į pareigas priima (skiria) kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šios institucijos vadovas ar jų įgaliotas asmuo apie sprendimą apmokėti arba atsisakyti apmokėti palaikų pervežimo išlaidas Aprašo 5 punkte nurodytą prašymą pateikusį asmenį (asmenis) informuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka.

12. Palaikų pervežimo išlaidos apmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo apmokėti palaikų pervežimo išlaidas priėmimo.

 

–––––––––––––––––