ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. GRUODŽIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-413 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. ___________ d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-101 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais) 1 punktu, 17.2 papunktį, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti šios sudėties Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą:

Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;

Virgilijus Balčius, asociacijos Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas;

Birutė Gužauskienė, asociacijos Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenės pirmininkė;

Lina Janauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Roma Janušonienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Edvardas Kuvikas, asociacijos Aukštabalio bendruomenės pirmininkas;

Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių bendruomenės pirmininkė;

Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Alfredas Stancelaitis, asociacijos Šiaulių Senamiesčio bendruomenės pirmininkas;

Jolanta Šilenskienė, asociacijos Šiaulių Pietinio bendruomenės pirmininkė;

Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;

Asta Švedienė, asociacijos Šimšės bendruomenės pirmininkė;

Aurimas Žvinys, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.“

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali
būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos
skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras