Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PARAMOS MIRTIES ATVEJU ĮSTATYMO NR. I-348 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                          d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;“

2.   Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos.

2. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, nurodyti Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 7 punkte, iki jiems bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems galiojusios Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nuostatos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas