Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO SUTARTĮ VŠĮ RASEINIŲ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMO IR PASLAUGŲ CENTRUI

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 14 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, atsižvelgdama į 2020 m. rugsėjo 11 d. VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro prašymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdyti, naudoti ir disponuoti VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrui (kodas 172770637) Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Raseinių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, pagal sąrašą, penkerių metų laikotarpiui savivaldybės funkcijai atlikti – sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymui.

2. Įgalioti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių su VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktoriumi pasirašyti rajono Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 1 punkte nurodyto perduodamo turto patikėjimo sutartį bei turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras