Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 88 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2019 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 88 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu tai leidžiama dėl pirkimo sutarties pobūdžio, perkančioji organizacija turi taikyti tiesioginį atsiskaitymą su subtiekėjais. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais atveju, turi būti sutarta dėl atsiskaitymo tvarkos, kurioje, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyta teisė tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą perkančiajai organizacijai. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp perkančiosios organizacijos, pirkimo sutartį sudariusio tiekėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka.

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Iki 2019 m. birželio 30 d. sudarytoms pirkimo sutartims ir preliminarioms sutartims yra taikoma naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:

Jonas Varkalys

Ričardas Juška

Juozas Baublys

Kazys Starkevičius

Valius Ąžuolas

Antanas Baura

Jonas Jarutis

Jonas Liesys

Eugenijus Gentvilas