Projektas Nr. XIIP-2710 (3)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 6, 8, 9 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnio 2 dalį nauju 9 punktu:

9) įstatymų nustatyta tvarka surašyti juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus, nagrinėti bylas dėl ekonominių sankcijų skyrimo, skirti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims už šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme;“.

2. Buvusį 6 straipsnio 2 dalies 9 punktą laikyti 10 punktu.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnį 5 dalimi:

5. Miškų lankymą reglamentuoja Lankymosi miške taisyklės. Šias taisykles tvirtina aplinkos ministras.“

 

3 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 9 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Draudžiama ištraukti ar išvežti savavališkai iškirstus medžius ir krūmus, augusius miško žemėje, ir pagamintą apvaliąją medieną, jei tai pažeidžia aplinkos ministro nustatytą savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ir pagamintos apvaliosios medienos ištraukimo arba išvežimo tvarką.“

2. Buvusias  9 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2016 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas                                         Algimantas Salamakinas