HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL URBANIZUOTŲ TERITORIJŲ SUSISIEKIMO SISTEMŲ PLANAVIMO NORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. sausio       d. Nr. D1-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

t v i r t i n u Urbanizuotų teritorijų susisiekimo sistemų planavimo normas (pridedama).

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Gintarė Dubickaitė

2015-01-20