Projektas XIIP-4140(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1991 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas