Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMo NR. XII-336

2 ir 4 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.               d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 6 dalimi ir išdėstyti ją taip:

6. Pluoštinių kanapių gaminiai – iš pluoštinių kanapių produktų pagaminti gaminiai, jų gamybos šalutiniai produktai ar iš šalutinių produktų pagaminti gaminiai, taip pat pluoštinių kanapių produktų turintys gaminiai.“

2. Buvusias 2 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8 ir 9 dalimis.

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 10 dalimi ir išdėstyti ją taip:

10. Pluoštinių kanapių produktai – žaliavinės ar mirkytos kanapės, šiaudeliai, sėjai neskirtos pluoštinių kanapių sėklos ir šių sėklų produktai ir sėjai skirtos pluoštinių kanapių sėklos.“

4. Buvusias 2 straipsnio 9, 10, 11, 12, 13, ir 14 dalis laikyti atitinkamai 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 dalimis.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

1. Tiekti rinkai galima tik šio įstatymo reglamentuojamus pluoštinių kanapių produktus ir jų gaminius.“

2. Papildyti 4 straipsnį nauja 4 dalimi ir išdėstyti ją taip:

4. Tiekiami rinkai pluoštinių kanapių gaminiai turi turėti atsakingos institucijos pažymą, patvirtinančią, kad THC kiekis kanapėse, iš kurių produktų šie gaminiai pagaminti, ir THC kiekis pačiame gaminyje neviršija 0,2 procento.“

3. Buvusią 4 straipsnio 4 dalį laikyti atitinkamai 5 dalimi ir papildyti ją taip:

5. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatų įgyvendinimą kontroliuoja Tarnyba.“

 

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja nuo 2019 m. liepos 1 dienos.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir žemės ūkio ministras iki 2019 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                  Mykolas Majauskas

Kazys Starkevičius