Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBO 2020 METŲ VASARĄ

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių raštiškus prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms nevykdyti ugdomosios veiklos:

1.1. Raseinių r. Nemakščių darželyje 2020 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d.;

1.2. Raseinių r. Viduklės darželio Gylių daugiafunkciame centre 2020 m. birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d.

2. Leisti rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vykdyti ugdomąją veiklą tokia tvarka:

2.1. Raseinių r. Ariogalos lopšelyje-darželyje 2020 m. birželio 1 d. - rugpjūčio 31 d. ne daugiau kaip 10 grupių;

2.2. Raseinių r. Nemakščių darželyje 2020 m. birželio mėn. 2 grupėms;

2.3. Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ 2020 m. birželio mėn. ne daugiau kaip 12 grupių, liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d. ne daugiau kaip 8 grupėms;

2.4. Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 2020 m. birželio mėn. 17 grupių, liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d. ne daugiau kaip 14 grupių, veiklą vykdant abiejose lopšelio-darželio buveinėse;

2.5. Raseinių r. Viduklės darželyje 2020 m. birželio mėn. 4 grupėms, liepos 1 d. - rugpjūčio 31 d. ne daugiau kaip 3 grupėms.

3. Įpareigoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorius:

3.1. informuoti bendruomenės narius, vaikų tėvus apie rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbą vasaros mėnesiais;

3.2. tarpininkauti sprendžiant laikiną vaikų priėmimą vasaros mėnesiais į ugdymą vykdančias įstaigas ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su vaikų nukreipimu į jas.

4. Įpareigoti Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos direktorių 2020 m. birželio-rugpjūčio mėn. organizuoti vaikų iš Raseinių r. Viduklės darželio Gylių daugiafunkcio centro pavėžėjimą į Viduklės darželį.

5. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. TS-141 „Dėl Raseinių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo 2019 metų vasarą“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras