Projektas

 

vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m.       d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 17 punktu ir 11 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2019 m. spalio   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ Taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                      

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m.    d. nutarimu Nr. O3E-     

 

 

Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklės

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teisės aktų projektų taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimamų ar derinamų teisės aktų projektų Taisyklių 5 ir 51 punktuose nurodytais atvejais tvarką ir sąlygas.

2. Taisyklių tikslas – nustatyti viešojo konsultavimosi dėl Tarybos parengtų ar derinamų teisės aktų, reglamentuojančių elektros energetikos, atsinaujinančių išteklių energetikos, gamtinių dujų, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, transporto ir (ar) kitą Tarybos pagal kompetenciją atliekamą veiklą, projektų konsultacijų atvejus, tvarką ir sąlygas, vadovaujantis viešumo, proporcingumo, nediskriminavimo, objektyvumo ir nešališkumo principais.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Viešasis konsultavimasis – Tarybos veiklos viešumą užtikrinantis procesas, kurio metu suinteresuoti asmenys per Tarybos nustatytą protingumo kriterijų atitinkantį terminą Tarybos nustatytu būdu atitinkamai elektroniniu būdu, raštu ir (arba) žodžiu gali pareikšti savo išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus dėl Tarybos rengiamų teisės aktų projektų.

4.2. Lydimoji medžiaga – teisės akto projekto lyginamasis variantas, atitikties lentelė, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, raštas, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms, pastaboms ir (arba) pasiūlymams, kita medžiaga, susijusi su numatomu teisiniu reguliavimu.

4.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI ATVEJAI

 

5. Viešasis konsultavimasis skelbiamas šiais atvejais:

5.1. kai Taryba parengia norminio teisės akto projektą;

5.2. kai Taryba parengia individualaus teisės akto, turinčio reikšmingos įtakos atitinkamai elektros energetikos, atsinaujinančių išteklių energetikos, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo ir (ar) transporto rinkai, projektą.  

51. Taryba viešajam konsultavimuisi turi teisę skelbti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ūkio subjektų Tarybai pateiktų derinti teisės aktų projektus.

6. Taryba viešajam konsultavimuisi neskelbia teisės akto projekto, kuriuo išsprendžiamas ginčas ar išnagrinėjamas skundas, atliekami juridinės technikos ir (ar) redakcinio pobūdžio pakeitimai, taip pat individualių teisės aktų projektų, išskyrus atvejus, numatytus 5.2 papunktyje.

 

III SKYRIUS

VIEŠOJO KONSULTAVIMOSI TVARKA IR SĄLYGOS

 

7. Taryba informaciją apie viešąjį konsultavimąsi skelbia savo interneto svetainėje www.vert.lt, skyriuose „Naujienos“, „Viešosios konsultacijos“ ir „Teisinė informacija“ (poskyryje „Teisės aktų projektai“). Teisės aktų projektus Taryba skelbia Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje (toliau – TAIS Projektų registravimo posistemė), išskyrus teisės aktų projektus, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka negali būti skelbiami.

71. Viešasis konsultavimasis dėl teisės akto projekto laikomas viešai paskelbtu, kai apie jį paskelbiama Taisyklių 7 punkto nustatyta tvarka.

8. Taryba, vykdydama viešąjį konsultavimąsi, paskelbia Taisyklių 5 ar 51 punktuose nurodytus teisės aktų projektus ir Taisyklių 10 punkte nurodytą informaciją, išskyrus informaciją, kuri yra valstybės, tarnybos ar komercinė paslaptis arba susijusi su fizinio asmens privačiu gyvenimu. Skelbdama Taisyklių 5 ar 51 punktuose nurodytų teisės aktų projektus, Taryba gali skelbti kelis projekto alternatyvius variantus, numatydama tam proporcingai ilgesnį išvadų, pastabų ir (ar) pasiūlymų pateikimo terminą. Tuo atveju, jeigu keli alternatyvūs projekto variantai skelbiami ne tuo pačiu metu ir (arba) skelbiami kiti pradinių teisės aktų projektų pakeitimai ir (arba) papildymai, viešojo konsultavimosi terminas gali būti nustatomas iš naujo, nuo kiekvieno tokio papildymo ir (arba) pakeitimo paskelbimo.

9. Taryba, skelbdama teisės aktų projektus, kartu su Taisyklių 10 punkte nurodyta informacija paskelbia ir visą teisės akto projekto lydimąją medžiagą.

10. Rašte, kuriuo teisės akto projektas teikiamas viešajai konsultacijai, turi būti nurodyta:

10.1. teisės akto projektą teikiančio subjekto pavadinimas ir duomenys;

10.2. rašto registravimo data ir numeris;

10.3. teisės akto projekto pavadinimas;

10.4. teisės akto projekto rengimo pagrindas, tikslas ir priemonės, kokiomis jis bus pasiektas;

10.5. ar numatomos konsultacijos su visuomene;

10.6. per kokį terminą visuomenė gali teikti išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus;

10.7. kita svarbi informacija;

10.8. teisės akto projektą rengusio darbuotojo vardas ir pavardė, Tarybos struktūrinio padalinio pavadinimas, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė komisija arba darbo grupė – ir komisijos pirmininko arba darbo grupės vadovo pareigos, vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai; jeigu teisės akto projektą rengė Tarybai derinti teisės akto projektą pateikęs ūkio subjektas – ūkio subjekto pavadinimas, buveinės adresas, teisės akto projektą parengusio darbuotojo vardas ir pavardė, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai.

11. Teisės akto projekte, virš teisės akto pavadinimo, dešinėje lapo pusėje, turi būti nuoroda „Projektas“.

12. TAIS Projektų registravimo posistemėje skelbiamas teisės akto projektas:

12.1. teikiamas išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenei pastaboms ir pasiūlymams teikti. Kartu su teisės akto projektu skelbiama visa teisės akto projekto lydimoji medžiaga; jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo – šių tyrimų ir analizių rezultatai, rezultatų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimai);

12.2. teikiamas patobulintas pagal Taisyklių nustatyta tvarka gautas išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus kartu su visa teisės akto projekto lydimąja medžiaga ir, jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, teikiami ir šių tyrimų bei analizių rezultatai, jų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimas).

13. Išvadoms, pastaboms ir (arba) pasiūlymams pateikti suteikiamas protingumo kriterijų atitinkantis terminas, atsižvelgiant į kituose teisės aktuose įtvirtintus teisės aktų projektų rengimo terminus, pakeitimo projekto apimtį, pakeitimų pobūdį (redakciniai ar esminiai pakeitimai) ir kitus kriterijus.

14. Išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų dėl teisės aktų projektų pateikimo terminai turi būti pradėti skaičiuoti kitą dieną po teisės akto projekto paskelbimo TAIS Projektų registravimo posistemėje arba Tarybos interneto svetainėje.

15. Taryba nustato konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbiami susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti būdai, kaip susipažinti su nuomonėmis), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.

16. Skelbiant (Tarybos interneto svetainėje) konsultacijas su visuomene nurodoma:

16.1. konsultacijų apimtis (tikslai, tikslinės grupės, dėl ko konsultuojamasi);

16.2. siūlomos sprendimo alternatyvos ir jų numatomas poveikis.

17. Teisės akto projekto rengėjas konsultacijoms gali pateikti papildomą dokumentą – baigtinį klausimų, į kuriuos pageidauja gauti atsakymą iš tikslinės (-ių) grupės (-ių), sąrašą.

18. Išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus teikiantys asmenys turi motyvuotai nurodyti, kokia jo teikiama informacija negali būti viešai skelbiama. Jei Taryba atsisako pripažinti asmens pateiktą informaciją konfidencialia, apie tai ji praneša informaciją pateikusiam asmeniui.

19. Jeigu pastabas ir pasiūlymus teikiantys asmenys per Taisyklių nustatytus išvadoms pateikti terminus jų nepateikia, laikoma, kad jie teisės akto projektui pritaria.

20. Pasibaigus viešojo konsultavimosi terminui, Taryba gali organizuoti gautų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų viešąjį aptarimą šiais atvejais:

20.1. jei viešajam konsultavimuisi pateiktam teisės akto projektui buvo pateiktos esminės pastabos ir (arba) pasiūlymai;

20.2. jei tarp pateiktų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų yra esminių prieštaravimų;

20.3. kitais atvejais, kai, Tarybos nuomone, yra reikalingas gautų išvadų, pastabų ir (arba) pasiūlymų viešasis aptarimas.

21. Apie vyksiantį viešąjį aptarimą Taryba skelbia savo interneto svetainėje www.vert.lt, skyriuje „Naujienos“, nurodydama viešojo aptarimo dalyvius, aptarimo datą, laiką ir vietą bei teisės akto projekto, dėl kurio organizuojamas viešasis aptarimas, pavadinimą. Viešojo aptarimo eiga protokoluojama.

22. Pasibaigus konsultavimosi terminui, viešojo konsultavimosi metu iš suinteresuotų asmenų gauta informacija (išvados, pastabos ir (arba) pasiūlymai) (išskyrus informaciją, kuri išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus pateikusio asmens nurodyta kaip informacija, kuri negali būti viešai skelbiama (išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus tokia informacija negali būti konfidenciali) arba kurią Taryba laiko valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi ar informacija, susijusia su fizinio asmens privačiu gyvenimu), taip pat pagal konsultavimosi metu pateiktas išvadas, pastabas ir (arba) pasiūlymus patobulintas sprendimo projektas su visa lydimąja medžiaga, jeigu buvo atliekami tyrimai ir analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo, šių tyrimų ir analizių rezultatai, rezultatų recenzijos ir atsiliepimai apie rezultatus (ar kitokios formos tyrimų ir analizių rezultatų įvertinimas), jeigu jų yra, bei kita, Tarybos nuomone, svarbi informacija skelbiama Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt, skyriuose „Naujienos“, „Viešosios konsultacijos“ ir „Teisinė informacija“ (poskyryje „Teisės aktų projektai“).

23. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą su visa lydimąja medžiaga Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt, skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“, paliekami prieš tai buvę atitinkamo teisės akto projekto variantai. Turi būti aiškiai nurodyta teisės akto projekto tobulinimo seka (pirmasis teisės akto projektas vadinamas projektu, antrasis teisės akto projekto variantas – projektu-2 ir t. t.).

24. Tarybai priėmus ar nutarimu suderinus teisės aktą, dėl kurio projekto buvo paskelbtas viešasis konsultavimasis, visi teisės akto projekto variantai pagal Taisyklių 23 punkte nurodytą seką kartu su Taisyklių 9 ir 10 punktuose nurodyta medžiaga bei kita su teisės akto projektu susijusia informacija perkeliami į Tarybos interneto svetainės www.vert.lt skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“ esantį norminių teisės aktų projektų archyvą, o TAIS Projektų registravimo posistemėje teisės akto projektui suteikiamas perkeliamo į teisės aktų projektų archyvą statusas.

25. Paskelbus priimtą teisės aktą teisės aktų nustatyta tvarka, TAIS Projektų registravimo posistemėje nustatomas paskelbto ir įsigaliojusio teisės akto ryšys su jo projektu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Tarybos rengiamų ar teikiamų derinti teisės aktų projektai skelbiami Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt, skyriaus „Teisinė informacija“ poskyryje „Teisės aktų projektai“, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

27. Asmenys, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________