Projektas

2020-05-

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM  2020 METAIS TAIKOMAS

3 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m.           d. Nr. T-

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas, neprižiūrimas ar naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo ir tokio turto sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-932 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybėje esančio apleisto, neprižiūrimo ar naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1149 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės Radviliškio rajono savivaldybėje esančiam nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas, neprižiūrimas ar naudojamas ne pagal paskirtį, nustatyti ir tokio turto sąrašui sudaryti posėdžio 2020 m. gegužės 12 d. protokolą Nr. 1, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.  

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Antanas Čepononis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė: Finansų skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Baškevičienė


AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

PRIE SPRENDIMO PROJEKTO

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM  2020 METAIS TAIKOMAS

3 PROCENTŲ MOKESČIO TARIFAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

Parengto sprendimo projektu siūloma patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas, neprižiūrimas ar naudojamas ne pagal paskirtį 2020 metų sąrašą (toliau – Sąrašas), kuris bus teikiamas Šiaulių apskrities valstybei mokesčių inspekcijai dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų taikymo, nustatytų Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu Nr. T-1136.

 

Sąrašo sudarymą reglamentuoja Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-932 patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas, neprižiūrimas ar naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo ir įtraukimo į tokio turto  sąrašą  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

 

Sąrašui sudaryti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-1149 sudaryta darbo grupė. Darbo grupės nariams buvo pateikti susipažinimui Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnų sudaryti, jų seniūnijų teritorijoje esančių pastatų ir statinių, kurie yra apleisti, neprižiūrimi ar naudojami ne pagal paskirtį, sąrašai. Seniūnai prie sąrašų, pateikė turimą informaciją apie pastatus ir statinius: adresą, savininką (jeigu žinomas), nekilnojamojo turto būklę, ir pridėjo turimą vaizdinę medžiagą (nuotraukas, žemėlapius ir pan.).

Darbo grupės nariai susipažino su pateiktu sąrašu, peržiūrėjo pateiktas nuotraukas. Atliko išsamią pateiktų duomenų analizę. Pagal nekilnojamojo turto, kuris yra apleistas, neprižiūrimas ar naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo ir  įtraukimo į  tokio turto sąrašą   tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. T-932 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybėje esančio apleisto, neprižiūrimo ar naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto nustatymo ir įtraukimo į tokio turto sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“  5 punktą darbo grupė į sąrašą įrašė fizinių ir juridinių asmenų nekilnojamąjį turtą, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, yra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu ir atitinka vieną ar kelis iš tame punkte išvardintų kriterijų. Į darbo grupės sudarytą sąrašą įrašyti keturiasdešimt trys pastatai, kurių savininkams 2020 metais bus taikomas 3 procentų mokesčio tarifas

Priėmus šį sprendimą, sąrašu bus galima naudotis, taikant padidintą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą. Tai paskatins nekilnojamojo turto savininkus tinkamai prižiūrėti savo nekilnojamąjį turtą.

 

 

 

 

 

Finansų skyriaus vedėjo  pavaduotoja  Lina Baškevičienė