Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMO  Nr. I-675

7 STRAIPSNIo PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m.                     Nr.
Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio papildymas

Papildyti 7 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:

5) Šio įstatymo 5 straipsnio 5 punkte nurodytiems asmenims, valstybės      pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkams  – 3 bazinės pensijos   dydžio.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 sausio 1d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

1.   Petras Gražulis

2.   Vytautas Gapšys

3.   Jurgis Razma