Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PREVENCIJOS, TYRIMO, ATSKLEIDIMO AR BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO UŽ JAS, BAUSMIŲ VYKDYMO ARBA NACIONALINIO SAUGUMO AR GYNYBOS TIKSLAIS, TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XI-1336 1, 3, 7, 39, 40, 41, 43, 44, 50 STRAIPSNIŲ,

IX SKYRIAUS PAVADINIMO BEI PRIEDO PAKEITIMO

IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 491 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Šis įstatymas taikomas kartu su tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, kuriuose reglamentuojamas asmens duomenų tvarkymas šio straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir pateikiama nuoroda į Direktyvą (ES) 2016/680 (toliau – tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai).

2. Buvusią 1 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnį 5 dalimi:

5. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jeigu jų tvarkymas pažeidžia šio straipsnio ir (ar) šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies ir (ar)
8 straipsnio nuostatas arba jeigu asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinę prievolę, kuri taikoma duomenų valdytojui. Tokiu atveju taip pat taikomos šio įstatymo 14 straipsnio
3 ir 8 dalių nuostatos.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kompetentingų institucijų šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais renkami asmens duomenys negali būti tvarkomi kitais tikslais, nebent taip juos tvarkyti yra leidžiama pagal Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktus. Jei asmens duomenys tvarkomi kitais tikslais, taikomas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.“

 

4 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Papildyti 39 straipsnį 6 dalimi:

6. Tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose minima priežiūros institucija, nurodyta Direktyvoje (ES) 2016/680, yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ji atlieka tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas priežiūros institucijos užduotis ir turi juose nustatytus priežiūros institucijos įgaliojimus.“

 

5 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Papildyti 40 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

14) atlieka kitas šiame įstatyme, tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.“

 

6 straipsnis. IX skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IX SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS IR ATSAKOMYBĖ“.

 

7 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įspėti duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją, kad numatomomis duomenų tvarkymo operacijomis gali būti pažeistos tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų ir (ar) šio įstatymo nuostatos;“.

2. Pakeisti 41 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nurodyti duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui suderinti duomenų tvarkymo operacijas su tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų ir (ar) šio įstatymo nuostatomis;“.

 

8 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

43 straipsnis. Tyrimai ir (ar) patikrinimai, atliekami Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos iniciatyva, ir jų atlikimo tvarka

1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gali savo iniciatyva pradėti tyrimą ir (ar) patikrinimą bet kokiu klausimu, susijusiu su galimu šio įstatymo ar tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimu.

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija tyrimus ir (ar) patikrinimus savo iniciatyva dėl galimo šio įstatymo ar tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimo atlieka Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kiek nenustatyta šiame įstatyme, nustatyta tvarka. Kai atlikdama tyrimą ir (ar) patikrinimą savo iniciatyva Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija kreipiasi savitarpio pagalbos į kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijas, netaikomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyti tyrimo ir (ar) patikrinimo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos iniciatyva atlikimo terminai.“

 

9 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Duomenų subjektas, manydamas, kad su juo susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant šio įstatymo ar tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.“

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 491 straipsniu

Papildyti Įstatymą 491 straipsniu:

491 straipsnis. Atsakomybė už tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus

Jei tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose ar juos įgyvendinančiuose įstatymuose nenumatyta kitaip, už šių tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus, padarytus tvarkant asmens duomenis, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo
41 straipsnyje nurodytos poveikio priemonės, įskaitant administracinės baudos, nurodytos šio įstatymo 49 straipsnyje, skyrimą
.“

 

 

 

 

11 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija užtikrina, kad už šio įstatymo ir tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus skiriamos administracinės baudos kiekvienu konkrečiu atveju būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

 

12 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų

veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar

baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių

vykdymo arba nacionalinio saugumo ar

gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.

 

__________________“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

part_750dd7f2feba4d63bdf7e256d2ad9e63_end