Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. IX-1871 2, 3, 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

2023 m.                                          d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga – Lietuvos diasporos jaunimo organizacija, kurios pagrindinis veiklos tikslas – pasaulio mastu vienyti Lietuvos diasporos jaunimo organizacijos ir joms atstovauti.“

2.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Lietuvos diasporos jaunimas – užsienio valstybėse gyvenantis Lietuvos jaunimas, kurį sudaro Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kilmės asmenys, taip pat nelietuvių kilmės asmenys, kildinantys save iš Lietuvos, siejantys save su Lietuva istoriniu, kultūriniu, socialiniu, ekonominiu ar politiniu ryšiu.“

3.   Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Lietuvos diasporos jaunimo organizacija – buveinės vietos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro Lietuvos diasporos jaunimas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius rengia ir įgyvendina savivaldybėje įgyvendinamas jaunimo politikos programas ir priemones, analizuoja jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje, plėtoja savivaldybės institucijų ir įstaigų, dirbančių jaunimo politikos srityje, bendradarbiavimą, palaiko ryšius su Lietuvos diasporos jaunimo organizacijomis ir atlieka kitas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) nagrinėja su jaunimo politika susijusius klausimus ir teikia Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, jaunimo politikos priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su Lietuvos diasporos jaunimo organizacijomis, taip pat dėl su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų;“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai