Projektas

Nr. XIIIP-4426(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS ĮSTATYMO NR. X-1666 4, 17, 24, 31 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 241 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

2020 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. VTEK veiklos viešumas

1. VTEK posėdžiai yra vieši, išskyrus šio įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytus atvejus, kai VTEK posėdis gali būti uždaras. Asmenys šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę dalyvauti VTEK posėdžiuose ir pareikšti savo nuomonę.

2. Siekdama visuomenės įsitraukimo kontroliuojant valstybės valdymą, VTEK apie savo veiklą, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo ir Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų reikšmę ir svarbą, formuojamą šių teisės aktų taikymo praktiką nuolat informuoja visuomenę.

3. Visuomenės informavimo tikslais VTEK interneto svetainėje Reglamento nustatyta tvarka viešai skelbiamos apibendrintos VTEK posėdžių darbotvarkės, taip pat informacija apie VTEK atliekamus tyrimus ir atlikus tyrimus priimtus sprendimus.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais skelbiami asmens, dėl kurio VTEK atlieka ar atliko veiksmus, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, VTEK veiksmų pagrindas, dalykas ir priimtas sprendimas.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šio įstatymo numatytais atvejais nagrinėdama skundus, veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija;“.

 

3 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRANEŠIMŲ TYRIMAS, SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR VTEK SPRENDIMŲ

PRIĖMIMAS“.

 

4 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Tyrimo atlikimas institucijose ir įstaigose

1. Tyrimą pagal šio skirsnio nuostatas savo iniciatyva, pagal VTEK perduotą ar kitų pareiškėjų pateiktą pranešimą atlieka ir institucija ar įstaiga, kurioje skundžiamas asmuo dirba, o kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija. Šio skirsnio nuostatos (įskaitant teisę savivaldybių tarybų etikos komisijų priimtą sprendimą skųsti VTEK vadovaujantis šio įstatymo 241 straipsniu) mutatis mutandis taikomos ir politikų elgesio tyrimams, atliekamiems pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą.

2. Galimas valstybės tarnautojų ar pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas institucijoje ar įstaigoje tiriamas teisės aktų nustatyta tvarka kaip tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas. Šiuo atveju dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo taikymo gali būti konsultuojamasi su VTEK. VTEK institucijai ar įstaigai konsultaciją suteikia per 10 darbo dienų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, pagal šio skirsnio nuostatas atlikę tyrimą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia VTEK priimtą sprendimą ir visus jį pagrindžiančius dokumentus (toliau šiame straipsnyje – tyrimo medžiaga). Jeigu institucijoje ar įstaigoje atlikus tarnybinio nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimą nustatytas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas, šis sprendimas korupcijos prevencijos tikslais pateikiamas VTEK.

4. VTEK, įvertinusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų pagal šio skirsnio nuostatas atlikto tyrimo medžiagą ir abejodama dėl galimo netinkamo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo, per tris mėnesius nuo tyrimo medžiagos gavimo dienos gali nuspręsti pati atlikti tyrimą.

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 241 straipsniu

Papildyti Įstatymą 241 straipsniu:

241 straipsnis. Institucijų ir įstaigų priimtų sprendimų apskundimas VTEK

1. Pareiškėjas arba asmuo, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje yra atliktas tyrimas ir priimtas sprendimas, šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų priimtus sprendimus, išskyrus atvejus, kai galimas valstybės tarnautojų ar pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas tiriamas kaip tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, gali skųsti VTEK per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo arba įteikimo dienos (išskyrus Seimo Etikos ir procedūrų komisijos priimtus sprendimus).

2. VTEK, nagrinėdama pareiškėjo arba asmens, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas sprendimas, skundą, veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija. Pareiškėjas, asmuo, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje buvo priimtas sprendimas, ir skundžiamą sprendimą priėmusi institucija ar įstaiga VTEK nagrinėjant skundą laikomi ginčo šalimis.

3. VTEK teikiamas skundas turi atitikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 24 straipsnyje (išskyrus 24 straipsnio 2 dalies 9 punktą) nustatytus formos ir turinio reikalavimus. Jeigu pateiktas skundas neatitinka nustatytų reikalavimų, VTEK pirmininkas nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.

4. Skundas VTEK gali būti paduodamas raštu tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Paduodant skundą elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama elektroniniu parašu.

5. Pareiškėjo arba asmens, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas sprendimas, prašymu VTEK pirmininkas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbios priežasties. Prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti išnagrinėtas per 5 darbo dienas nuo prašymo ir termino praleidimo priežastis patvirtinančių įrodymų gavimo dienos.

6. Skundo priėmimo klausimą išsprendžia VTEK pirmininkas per 3 darbo dienas nuo skundo (arba patikslinto skundo) užregistravimo Komisijos sekretoriate dienos.

7. VTEK pirmininkas motyvuotu sprendimu gali atsisakyti priimti skundą, jeigu:

1) skundo nagrinėjimas nepriklauso VTEK kompetencijai;

2) skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą;

3) VTEK yra jau išnagrinėjusi šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų pateiktą sprendimą, vadovaudamasi šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi;

4) Komisijoje dėl skunde nurodytų aplinkybių jau yra atliekamas tyrimas;

5) pareiškėjas arba asmuo, dėl kurio veikos institucijoje ir įstaigoje priimtas sprendimas, per nustatytą terminą nepašalina skundo trūkumų.

8.  Rengiant skundą nagrinėti VTEK posėdyje, Komisijos pirmininko paskirtas pranešėju Komisijos narys:

1)      prireikus įpareigoja pareiškėją ar asmenį, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas skundžiamas sprendimas, per VTEK nurodytą terminą pateikti su skundu susijusius įrodymus ir (ar) papildomus rašytinius paaiškinimus;

2)       skundo nuorašą išsiunčia sprendimą priėmusiai institucijai ar įstaigai, o kai skundą paduoda pareiškėjas, – ir asmeniui, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas skundžiamas sprendimas, ir paprašo per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos arba ne vėliau kaip iki VTEK nurodyto termino pabaigos pateikti atsiliepimą į skundą ir su skundu susijusią medžiagą (įrodymus, paaiškinimus);

3)      suderinęs su Komisijos pirmininku, ginčo šalims ir jų atstovams išsiunčia pranešimus apie VTEK posėdžio vietą, datą ir laiką.

9. Ginčo šalių ir (ar) jų atstovų neatvykimas į VTEK posėdį nėra kliūtis nagrinėti skundą ir priimti sprendimą.

10. Asmuo, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas skundžiamas sprendimas, taip pat šį sprendimą priėmusi institucija ar įstaiga turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir šio įstatymo 27 straipsnyje nurodytos asmens, dėl kurio veikos atliekamas tyrimas, teisės ir pareigos.

11. Pareiškėjas turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir šio įstatymo 27 straipsnyje nurodytos pareiškėjo teisės ir pareigos.

12. Komisijai paduotas skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas per vieną mėnesį nuo skundo gavimo Komisijoje dienos. Motyvuotu VTEK sprendimu skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 14 dienų.

13. VTEK, išnagrinėjusi skundą, priima vieną iš šių sprendimų:

1)      patenkinti skundą ir panaikinti skundžiamą spendimą ar jo dalį arba įpareigoti skundžiamą sprendimą priėmusią instituciją ar įstaigą įvykdyti VTEK nurodymą;

2)      atmesti skundą kaip nepagrįstą.

14. VTEK sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo išnagrinėjimo, ginčo šalims nedalyvaujant, šio įstatymo ir Reglamento nustatyta tvarka. VTEK sprendime turi būti nurodyta: sprendimo priėmimo vieta ir data, sprendimą priėmusios Komisijos sudėtis, ginčo šalių ir jų atstovų vardai, pavardės, skundo turinys, Komisijos nustatytos faktinės aplinkybės, priimtas sprendimas, sprendimo priėmimo motyvai ir pagrindai, sprendimo apskundimo tvarka. Sprendimą pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę priimant sprendimą.

15. VTEK sprendimas per 5 darbo dienas nuo priėmimo dienos išsiunčiamas pareiškėjui, asmeniui, dėl kurio veikos buvo priimtas sprendimas, ir skundžiamą sprendimą priėmusiai institucijai ar įstaigai.“

 

6 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1–5 ir 7 punktuose nurodyti VTEK sprendimai, VTEK narių vardinio balsavimo rezultatai ir atskirosios nuomonės pažeidimų prevencijos tikslais vienus metus, o šiurkštaus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo atveju – trejus metus  po sprendimo priėmimo viešai skelbiami VTEK interneto svetainėje, nepateikiant šių duomenų:

1) asmenų, dėl kurių priimtas sprendimas, ir kitų fizinių asmenų asmens kodų, gyvenamosios vietos adresų, gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties datų bei vietos, duomenų apie asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, telefono numerių, elektroninio pašto adresų ir kitų kontaktinių duomenų, privačių transporto priemonių valstybinių numerių, banko ar kitų kredito įstaigų privačių sąskaitų numerių, unikalių nekilnojamojo ar kito registruotino turto numerių, tikslių šio turto buvimo vietos adresų. Be to, neskelbiami kitų fizinių asmenų vardai ir pavardės;

2) asmens, kuris pateikė pranešimą, asmens duomenų.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, VTEK sprendimuose ir atskirosiose nuomonėse viešai nebeskelbiami ir asmenų, dėl kurių elgesio priimtas sprendimas, vardai ir pavardės. Tokie VTEK sprendimai ir atskirosios nuomonės  viešai skelbiami neterminuotai.“

3. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. VTEK sprendimai ir atskirosios nuomonės skelbiami laikantis valstybės, tarnybos, profesinės, komercinės, banko ir kitų įstatymų saugomų paslapčių ar konfidencialios informacijos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 4 ir 5 straipsniai įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

2. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2020 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo 4 ir 5 straipsnių įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo 4 ir 5 straipsnių įsigaliojimo institucijų ir įstaigų pradėti tyrimai baigiami ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija jai pateiktą tyrimo medžiagą įvertina pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nuostatas.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas   

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto vardu komiteto pirmininkė                                                  Guoda Burokienė