Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 739 STRAIPSNIo PAKEITIMO 

ĮSTATYMAS

 

2017 m. sausio 23 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 739 straipsnio pakeitimas

Papildyti 739 straipsnį 9 dalimi:

 

9) darbo užmokesčio ar kitų pajamų ir išmokų bei davinių dalis, neviršijanti pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką apskaičiuotos absoliutaus skurdo ribos, jei tai yra vienintelės skolininko gaunamos piniginės lėšos, būtinos jo pragyvenimui.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo narys Naglis Puteikis