Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 98 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022  m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 98 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 98 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Be to, gali būti priteisiamos ir dar nepatirtos išlaidos už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, jeigu pateikiami įrodymai, kad jas priteisti prašanti šalis turi teisinį įsipareigojimą nustatyto dydžio išlaidas apmokėti ateityje pagal susitarimą su advokatu ar advokato padėjėju dėl šių išlaidų apmokėjimo atidėjimo. Šioje dalyje nurodytos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir patirtų arba būsimų išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas visoms byloms, nesvarbu, kada jos pradėtos, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo paslaugas priteisimo po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia