Projektas Nr. TSP-248

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL kupiškio RAJONO savivaldybės TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-17 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsniu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 70.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.1. su darbo ar tarnybos santykiais susijusios pajamos, įskaitant išeitines išmokas ir kompensacijas, išskyrus asmenų su negalia gaunamas su darbo santykiais susijusias pajamas, kai jos neviršija Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos;“.

1.2. Pakeisti 70.5 ir 70.6 papunkčius ir juos išdėstyti taip:

70.5. išmokos žemės ūkio veiklai ar pajamos iš žemės ūkio veiklos, išskyrus pajamas iš žemės ūkio naudmenų, kurių bendras plotas neviršija 1 hektaro;

70.6. pensijos (išskyrus socialinio draudimo našlių pensijas), socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokos, pensijų išmokos ir vietoj pensijų mokamos kompensacijos, rentos;“.

1.3. Pakeisti 70.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.19. išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą.“.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė