Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠALPOS PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-675 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnio 3 dalį 5 punktu:

5) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Šeimos narių sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos. 

2. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, nurodyti Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 2 punkte, iki jiems bus išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos, taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems galiojusios Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo nuostatos.

3. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos paskirtos šalpos išmokos mokamos Šalpos pensijų įstatyme nustatytomis sąlygomis iki teisės į šalpos išmoką pabaigos.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas