Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1897 2, 3 IR 4 STRAIPSNIų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.    Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Įgaliotoji laivų klasifikavimo bendrovė – laivų klasifikavimo bendrovė, su kuria susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už vandens transporto saugą, susisiekimo ministro nustatyta tvarka yra sudariusi sutartį dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninės priežiūros ir apžiūrų atlikimo ir dokumentų, kuriais tai patvirtinama, išdavimo.“

2.    Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Laivybos inspektorius – susisiekimo ministro įgaliota įstaigos, atsakingos už vandens transporto saugą, valstybės tarnautojas, atitinkantis įstatymų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įgaliotas vykdyti laivų, plaukiojančių su Lietuvos valstybės vėliava, ir užsienio valstybių laivų kontrolę.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Laivo įrenginiai – įrenginiai, kurie pagal tarptautinius saugios laivybos reikalavimus turi būti naudojami laive saugiai laivybai ir jūros aplinkos apsaugai nuo taršos užtikrinti arba kurie laivybos bendrovės nurodymu yra papildomai naudojami laive ir kurių atitiktis tarptautiniams saugios laivybos reikalavimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, turi būti patvirtinta susisiekimo ministro įgaliotos įstaigos, atsakingos už vandens transporto saugą, arba įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Laivo techninė priežiūra – visuma laivybos bendrovės organizuojamų ir įgaliotosios laivų klasifikavimo bendrovės vykdomų arba susisiekimo ministro įgaliotos įstaigos, atsakingos už vandens transporto saugą, pagal susisiekimo ministro nustatytus reikalavimus vykdomų priemonių, kuriomis užtikrinama laivo atitiktis konstrukcijos, mechaninės ir elektros įrangos, priešgaisrinės saugos, stovumo ir krovinių patalpų reikalavimams visą laivo eksploatavimo laiką.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Saugios laivybos valstybinį valdymą vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) ir susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už vandens transporto saugą (toliau – Administracija).“

 

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Administracija“.

 

 

 

 

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        V.Sinkevičius