Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404

1, 2, 6, 13, 15, 25 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                        d. Nr. 

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusią galios 1 straipsnio 2 dalį.

2. Papildyti 1 straipsnį 5 dalimi.

5. Šio įstatymo nuostatos dėl žmogaus palaikų paruošimo šarvoti, žmogaus palaikų  pirminio vežimo ir žmogaus palaikų vežimo laidoti netaikomos žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės kremavimui ir laidojimui.“

3. Papildyti 1 straipsnį 6 dalimi.

6. Žmogaus embrionų ir vaisių iki 22-os nėštumo savaitės atidavimo tėvams (vienam iš tėvų) kremuoti ir laidoti tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 2 straipsnio 20 dalį ir ją išdėstyti taip:

20. Priešlaikinio gimdymo vaisius – gimdymo, įvykusio tarp 22-os ir 37-os nėštumo savaitės pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos paskutinių mėnesinių dienos, vaisius.“

2.   Pakeisti 2 straipsnio 23 dalį ir ją išdėstyti taip:

23. Žmogaus palaikai – mirusio žmogaus kūnas, jo dalys, priešlaikinio gimdymo vaisius ar žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės, kai sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra išreikšta tėvų (vieno iš tėvų) valia juos kremuoti ir laidoti.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai kremuojami, medicininį mirties liudijimą, išduotą Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymo nustatyta tvarka, o jeigu kremuojami žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės, sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos medicinos dokumentų išrašą.“

 

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudžiama kremuoti žmogaus palaikus jo mirties dieną, išskyrus žmogaus embrionus ir vaisius iki 22-os nėštumo savaitės.“

2. Papildyti 13 straipsnį 4 dalimi:

4. Jeigu kremuojami žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės, vietoje šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų duomenų ant kapsulės turi būti nurodyta moters, kurios embrionas (-ai) ar vaisius (-iai) kremuojamas (-i), vardas ir pavardė, gimimo data, medicinos dokumentų išrašo data.“

 

 

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kremavimo paslaugų įmonė išduoda kremuotus palaikus laidojančiam ar jo įgaliotam paimti kremuotus palaikus asmeniui užpildžius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytos formos prašymą. Kremavimo įmonė kremavimo registracijos žurnale nurodo, kuriose kapinėse kremuoti palaikai bus laidojami (saugomi), arba pažymi faktą, kad kremuoti palaikai nebus laidojami (saugomi) kapinių tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat išduoda mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą. Šioje pažymoje nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kremavimo data, kremavimo įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris. Jeigu kremuoti žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės, pažymoje nurodoma moters, kurios embrionas (-ai) ar vaisius (-iai) kremuojamas (-i), vardas ir pavardė, gimimo data, medicinos dokumentų išrašo data, kremavimo data, kremavimo įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris.“

 

6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Laidoti žmogaus palaikus, išskyrus žmogaus embrionus ir vaisius iki 22-os nėštumo savaitės, galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tuo neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai įsitikinimai.“

 

7 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) asmens, kurio palaikai palaidoti kapinėse, vardą, pavardę, gimimo ir mirties vietą ir datą, asmens kodą, medicininio mirties liudijimo išdavimo datą ir numerį, o jeigu palaidoti žmogaus embrionai ir vaisiai iki 22-os nėštumo savaitės – moters, kurios embrionas (-ai) ar vaisius (-iai) kremuojamas (-i), vardą ir pavardę, gimimo datą, medicinos dokumentų išrašo datą;“.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas