PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo      d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatų, patvirtintų Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-73 „Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo“, 6.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2021-03-12 raštą Nr. (2.5)-V6-14, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 32,1.

2. Įpareigoti Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorių tvirtinti pareigybių sąrašą atsižvelgiant į didžiausią leistiną pareigybių skaičių ir neviršijant lopšeliui-darželiui nustatyto darbo užmokesčio fondo.

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimą Nr. T3-121 „Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras