Projektas

2020-06-

Nr. TSP-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO „PASTATO „UŽVAŽIUOJAMIEJI NAMAI“, ESANČIO ADRESU LAISVĖS A. 28, ŠEDUVA, RADVILIŠKIO R. SAV., REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMO

 

2020 m.                    d. Nr. T-

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ĮV-487 „Dėl kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Pritarti investicijų projekto Pastato „Užvažiuojamieji namai“, esančio adresu Laisvės a. 28, Šeduva, Radviliškio r. sav., rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams(toliau – Projektas) teikimui siekiant gauti finansavimą iš 2021–2023 m. Valstybės investicijų programos.

2.   Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirti 20 proc. išlaidų Projekto įgyvendinimui.

3.   Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoti Projekto tiekėjų (rangovų) parinkimą bei sudaryti Projekto rangos darbų ir/ar paslaugų sutartis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis

 

 

 


2020-06-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020-06-    SPRENDIMO „DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTO „PASTATO „UŽVAŽIUOJAMIEJI NAMAI“, ESANČIO ADRESU: LAISVĖS A. 28, ŠEDUVA, RADVILIŠKIO R. SAV. REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS ĮGYVENDINIMO“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-280 „Dėl kultūros srities investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių nustatymo“ specialiais atrankos kriterijais numato pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimo projekto tikslas – teikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai prašymą dėl Valstybės investicijų programos (toliau VIP) lėšų  skyrimo kultūros ministro valdymo srities įstaigų infrastruktūros atnaujinimo (modernizavimo) investicijų projektams 2021-2023 m. įgyvendinant projektą Pastato „Užvažiuojamieji namai“, esančio adresu: Laisvės a. 28, Šeduva, Radviliškio r. sav. rekonstrukcija ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.

2. Sprendimo projekte numatyta. Tarybos sprendimas Įgyvendinus projektą numatomos vykdyti veiklos: Meno kūrinių ir kitokių parodų organizavimas, Koncertų, susitikimų su žymiais meno ir kultūros žmonėmis ir meno performansų organizavimas, Amatininkų veikla (mokymai, gamybiniai darbai, produkcijos eksponavimas, mugės).

Įgyvendinus investicinį projektą Šeduvos kultūros ir amatų centre bus sukurta viena nauja tvari darbo vieta. Taip pat Šeduvoje kuriamas analogų pasaulyje neturintis projektas – moderniausiomis technologijomis paremtas litvakų miestelių istorijos, kultūros bei atminimo muziejus „Dingęs Štetlas“. Todėl rekonstruojant ŠKAC pastatą Laisvės a. 28 siekiama sukurti kompleksines paslaugas ir miesto gyventojams, ir lankytojams, išnaudoti būsimą dviejų kultūrinės traukos centrų sinergiją bei tarpusavio papildomumą, ir taip prisidėti prie turizmo plėtros Radviliškio raj. savivaldybėje bei sukurti palankesnes prielaidas ekonominei miesto plėtrai išnaudojant išaugusį lankytojų srautą.

Bendra Projekto vertė – apie 526,457 tūkst. Eur. Pareiškėjas prisideda prie projekto finansavimo 20 procentų nuo projekto vertės, siekiant gauti finansavimą iš 2021-2023 m. Valstybės investicijų programos.

3. Sprendimo projekto pasekmės. Priėmus Tarybos sprendimo projektą jokių neigiamų pasekmių nenumatoma. Priėmus šį Tarybos sprendimą, nebus pripažįstami netekusiais galios kiti Tarybos sprendimai. 

4. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas. Tarybos sprendimo projektas neturi korupcijos požymių. Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

 

 

 

Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus

Vyriausiasis specialistas                                                                                Robertas Eigminas