Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

2020 m. vasario 19  d. Nr. T1-29

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 67 straipsniu, 68 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į konkurso Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijos atrankos posėdžio 2020 m. sausio 16 d. protokolą Nr. (8.3)-K2-1, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2020 m. sausio 30 d. raštą Nr. 4-01-808 „Dėl informacijos apie Stasį Valančių pateikimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Stasį Valančių į Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas nuo 2020 m. vasario 28 d. penkerių metų kadencijai.

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės merą pasirašyti terminuotos darbo sutarties su Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriumi Stasiu Valančiumi sąlygų pakeitimus dėl skyrimo į Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas penkerių metų kadencijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai (L. Sapiegos g. 12, 44251 Kaunas) per tris mėnesius nuo tos dienos, kai darbuotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. 

 

 

Savivaldybės meras