Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO R. KARMĖLAVOS BALIO BURAČO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies
1 punktu
, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Kauno rajono savivaldybės merą pasirašyti šiuo sprendimu patvirtintus nuostatus.

3. Įpareigoti Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos direktorių įregistruoti šio sprendimo 1 punkte nurodytus nuostatus iki 2020 m. spalio 16 d. Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka ir atlikti kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodyti nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Pripažinti netekusiais galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. TS-255 „Dėl Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatus, nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

Savivaldybės meras

 

 

Jonas Petkevičius, tel. (8 37)  330 932

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-

 

KAUNO R. KARMĖLAVOS BALIO BURAČO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir Gimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas – Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas – Karmėlavos Balio Buračo gimnazija (toliau – Gimnazija). Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191090275.

3. Mokykla įsteigta 1663 metais Karmėlavos valdytojo magnato Simono Siručio iniciatyva prie atnaujintos Šv. Onos bažnyčios (žr. B. Kviklys. Mūsų Lietuva. Boston, 1965). Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu              Nr. ISAK-2560 „Dėl Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ akredituota vidurinio ugdymo programa.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkė – Kauno rajono savivaldybė.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveinė –