Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ

ĮSTATYMO NR. I-532 88 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1        straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 88 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausioji rinkimų komisija per 15 dienų nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų atsiradimo savivaldybės tarybos nario įgaliojimus pripažįsta nutrūkusiais prieš terminą išskyrus atveją, kai esant šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam pagrindui yra pradėta tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 251 straipsnį. Šiuo atveju Vyriausioji rinkimų komisija sprendimą priima per 15 dienų po nurodytos procedūros savivaldybės taryboje baigimo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Projektą TEIKIA: Seimo narys                                                          Jurgis Razma