Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo

 

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 17.1 punktu Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Raseinių rajono 9-ojo šaukimo savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui Raseinių garbės piliečio vardo suteikimo komisiją iš 9 narių:

pirmininkas - Kęstutis Užemeckas, rajono Savivaldybės mero pavaduotojas;

nariai:

-                              , rajono Savivaldybės tarybos narys (ė);

-                              , rajono Savivaldybės tarybos narys (ė);

-                              , rajono Savivaldybės tarybos narys (ė);

- Stanislovas Totilas, Betygalos seniūnijos seniūnas;

- Inga Šatkauskienė, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovė;

- Gintautas Lukoševičius, ūkininkas;

- Dalia Lukauskienė, verslininkų atstovė;

- Vytautas Paukštis, rajono Religinių konfesijų atstovas.

2. Pripažinti netekusiu galios 2013 m. birželio 20 d. sprendimą Nr.(1.1)TS-249 „Dėl garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras