Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO LAIKINŲJŲ TYRIMO KOMISIJŲ ĮSTATYMO NR.VIII-1102

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                              Nr.

Vilnius

 

 

 

1    straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Komisijos sudarymo tvarką reglamentuoja Seimo statutas. Komisijos niekada negali sudaryti tik Seimo daugumos ar tik Seimo opozicijos atstovai.

 

1.2. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Komisijos tiriamas klausimas ir darbo trukmė nustatomi Seimo nutarimu, kuris priimamas, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip 3/5 visų Seimo narių. Toks pat reikalavimas dėl balsų skaičiaus nustatomas balsuojant dėl Seimo nutarimo suteikti Laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus nuolatiniam Seimo komitetui ar komisijai.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

Teikia: Seimo narys Jurgis Razma