Projektas

 

                                                                                                                                                      

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 m. bALANDŽIO 2 d. įsakymO Nr. d1-193 „Dėl PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

 

2023 m.                 Nr.

Vilnius

 

 

Pakeičiu Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 7 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

7. Planuojant teritorijas ir jose numatomą vykdyti ūkinę veiklą, vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus ir (ar) modernizaciją, projektuojant ir atnaujinant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, pirmiausia turi būti išnagrinėjamos šių techninių sprendimų taikymo galimybės:“.

2.    Pakeičiu 9 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Projektuojant ir rekonstruojant paviršinių nuotekų valymo įrenginius, gali būti numatomos liūčių metu susidarančių srautų apvedimo be valymo sistemos. Projektuojant, eksploatuojant ir atnaujinant tokias sistemas, turi būti užtikrinama, kad per valymo įrenginius, neviršijant projektinio nuotekų valymo įrenginių našumo, bus praleidžiamas toks srautas:“.

3.      Papildau 101 punktu:

„101. Draudžiama paviršines nuotekas išleisti skleidžiant ant žemės paviršiaus, išskyrus atvejus, kai šio reikalavimo neatitinkanti nuotekų tvarkymo sistema įdiegta (arba statybos leidimas išduotas) iki šio Reglamento įsigaliojimo.

4.    Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Bet kokios operacijos su pavojingosiomis medžiagomis turi būti vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos, kad jos nepatektų į centralizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką. Esant rizikai, kad dėl planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos ant teritorijos paviršiaus gali patekti pavojingosios medžiagos, teritorijos naudotojas privalo turėti priemones tokių medžiagų surinkimui ir (ar) neutralizavimui teritorijos viduje. Jeigu pagal ūkinės veiklos pobūdį pavojingųjų medžiagų patekimas ant teritorijos paviršiaus yra būtinas (neišvengiamas), tokios teritorijos turi būti apsaugotos nuo paviršinių nuotekų susidarymo jose (pvz., uždengtos) arba ant jų susidarančios paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės nuotekos (taikomi visi gamybinių nuotekų tvarkymui nustatyti reikalavimai).

5.    Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, kurių plotas (nuotekų surinkimo plotas) didesnis kaip 0,02 ha, prieš išleidžiant į bendras (kitiems asmenims priklausančias) paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas turi būti valomos galimai teršiamų teritorijų valdytojo (naudotojo) įrengtuose ir prižiūrimuose nuotekų valymo įrenginiuose (išskyrus atvejus, kai šio Reglamento 10 punkte nurodytoje sutartyje įrašyta kitaip), kurių našumas ir efektyvumas leidžia įgyvendinti Reglamento 24 punkte nustatytas sąlygas. Į bendras paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, turinčias valymo įrenginius, išleidžiamos nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, gali būti nevalomos, jei susidarančių nuotekų užterštumas neviršija Reglamento 24 punkte nustatytų normatyvų ir tokia galimybė numatyta šio Reglamento 10 punkte nurodytoje sutartyje.“

                                                                                                

 

 

                                                                                                                    

Aplinkos ministras