Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. IX-1691 4,5,6,13,29,30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2023 m.                  d.   Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pensijų kaupimas prasideda asmens sudarytos pensijų kaupimo sutarties pagrindu įregistravus Dalyvių ir sutarčių registre. Pensijų kaupimo bendrovė neturi teisės atsisakyti sudaryti pensijų kaupimo sutarties su asmeniu, kuris pagal šio straipsnio 1 dalį turi teisę dalyvauti pensijų kaupime.

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) sustabdyti pensijų įmokų pervedimus į pensijos sąskaitą šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka;“

3 straipsnis. 6 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.

Pripažinti netekusiu galios 6 straipsnį.  Buvusius 6-40 straipsnius atitinkamai laikyti 5-39 straipsniais.

4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:     

1.Dalyvis turi teisę sustabdyti pensijų įmokų pervedimą. Apie numatomą pensijų įmokų sustabdymo pradžią ir sustabdymo trukmę (kalendoriniais mėnesiais) dalyvis privalo informuoti pensijų kaupimo bendrovę likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki numatomo pensijų įmokų sustabdymo pradžios. Pensijų įmokos sustabdomos nuo kalendorinio mėnesio, einančio pasibaigus šioje dalyje nurodytam 30 kalendorinių dienų terminui, pirmos dienos.“

5 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pensijų išmokų rūšys yra šios:

1) pensijų anuitetas;

2) vienkartinė pensijų išmoka;

3) periodinės pensijų išmokos.

Pakeisti 29 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3.Dalyvis, kurio vardu pensijų fonde sukauptas pensijų turtas, turi teisę pasirinkti pensijų išmokų būdą, nurodytą šio straipsnio 1 punkte.

Pakeisti 29 straipsnio 4,5,6,7,8 dalis ir jas laikyti negaliojančiomis. Buvusią 9 dalį  atitinkamai laikyti 4 dalimi.

6 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 30 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dalyvis, įgijęs teisę gauti pensijų išmoką, pensijų kaupimo bendrovei pateikia rašytinį prašymą dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo. Pensijų kaupimo bendrovė dalyviui informaciją apie jo vardu sukauptą pensijų turtą ir mokėtinos pensijų išmokos rūšį pateikia remdamasi paskutine paskelbta pensijų fondo vieneto verte. Dalyviui pasirinkus mokėtinos pensijų išmokos rūšį (įsigyjančiam pensijų anuitetą – pensijų anuiteto rūšį) ir nurodžius ją prašyme dėl pensijų išmokos sutarties sudarymo, dalyviui mokėtinos pensijų išmokos rūšis nebegali būti keičiama, išskyrus atvejį, kai dalyvis vienašališkai atsisako pensijų išmokos sutarties

 

5 straipsnis.  Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai