Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimO Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2018  m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 30 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymu Nr. XIII-1062 ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.               d. pažymą Nr. O5E-       „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo
Nr. XIII-1062 įgyvendinimo
“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika):

1Pakeisti Metodikos 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6. gali vadovautis nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems neprivaloma šilumos gamybos kainodara Šilumos ūkio įstatyme nustatyta tvarka.“

2.   Papildyti Metodiką 181 punktu ir jį išdėstyti taip:

181. Jei Ūkio subjektas, siekdamas papildomos ekonominės naudos, išnuomoja reguliuojamoje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, o to turto vertę ir su tuo turtu susijusias sąnaudas, priskiria tik reguliuojamoms veikloms, tokiu atveju Ūkio subjektas 50 proc. nuomos pajamų, kurias gauna dėl išnuomoto turto, turi priskirti  Ūkio subjekto teikiamoms reguliuojamoms paslaugoms, kurioms priskiriamas šis turtas. Likusi nuomos pajamų dalis priskiriama nereguliuojamos veiklos verslo vienetui.“

3.   Papildyti Metodiką 182 punktu ir jį išdėstyti taip:

182. Tais atvejais, kai investicijos vykdomos dalyvaujant kitoms energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančioms įmonėms, atliktų inžinerinių darbų sąnaudos turi būti mažinamos iš kitos energetikos, elektroninių ryšių ar kitą infrastruktūrinę veiklą vykdančios įmonės už atliktus inžinerinius darbus gautomis ar gautinomis sumomis.“

4.   Pakeisti Metodikos 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

132. Šilumos rezervinės galios užtikrinimo paslaugai (Metodikos 13.1.3 papunktis) priskiriamos sąnaudos, turtas ir įsipareigojimai, atitinkantys šilumos gamybos įrenginių galios apimtį, nustatytą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, patvirtintame Komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3–202, išskyrus atvejus, kai rezervinės galios ribojimas neužtikrintų būtinųjų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui.“

5.   Pakeisti Metodikos 20.3.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.3.12. šilumos generavimo šaltinių, kurių galia viršija maksimalų sistemos galios ir rezervinės galios užtikrinimo poreikį, kurio nustatymas reglamentuotas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, vertę, išskyrus atvejus, kai rezervinės galios ribojimas neužtikrintų būtinųjų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui.“

6.   Pakeisti Metodikos 39.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

39.2.14. nusidėvėjimo sąnaudų dalį, priskaičiuojamą nuo šilumos generavimo šaltinių vertės, viršijančios maksimalų sistemos galios ir rezervinės galios užtikrinimo poreikį, nustatomą Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše reglamentuota tvarka.“

7.   Pakeisti Metodikos 51.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

51.1.2. Ūkio subjektas – nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara Įstatymo nustatyta tvarka (toliau – Reguliuojamas nepriklausomas gamintojas).“

8.   Pakeisti Metodikos 58.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

58.1. laikantis principo, kad pagamintos, naudojant Ūkio subjekto teisėtai valdomus įrenginius, šilumos ir įsigytos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos proporcija bendroje verslo vieneto, nurodyto Metodikos 13.1 punkte, struktūroje nustatoma, atsižvelgiant į realias galimybes supirkti šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų atitinkamoje teritorijoje ir į laukiamą efektą. Detalų prioritetų, superkant šilumą iš nepriklausomų šilumos gamintojų, sąrašą nustato Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas;“

9.   Pakeisti Metodikos 58.3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

58.3.1. atsižvelgiant į faktines sąnaudas šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp Šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo, pagal šilumos kainas, nustatomas vadovaujantis Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis. Pirktos šilumos kainos, taikomos šilumos kainų skaičiavimuose, nustatomos pagal konkretaus mėnesio aukciono rezultatus;“ 

10. Pakeisti Metodikos 62.1.2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

62.1.2.7. nepriklausomų šilumos gamintojų atveju palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu.“

11. Pakeisti Metodikos 69.1.2.2 papunktį į ir jį išdėstyti taip:

69.1.2.2. rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina: 

 

kur: 

T1HG, CR, MU – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis), Eur/mėn./kW; 

QCR – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kiekis, nustatomas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, kW;“

12. Pakeisti Metodikos 74.2.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

74.2.1.3. kai šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostata, numatančia, kad šilumos tiekėjas nepriklausomiems šilumos gamintojams rezervinę šilumos gamybos galią užtikrina nemokamai, jei šilumos tiekėjo teisėtai valdomų įrenginių galia sistemoje yra pakankama nepriklausomam šilumos gamintojui rezervuoti, šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už rezervinės galios užtikrinimą (Metodikos 69.1.1.1.2 punktas) perskaičiuojama neatsižvelgiant į nepagamintą šilumos kiekį dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos;“

13. Pakeisti Metodikos 84.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

84.3. Reguliuojamo nepriklausomo gamintojo pagamintos ir į centralizuoto aprūpinimo šiluma tinklą tiekiamos šilumos kainai visais atvejais taikomos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatos.“

14. Pakeisti Metodikos 85.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

85.2. nepriklausomo šilumos gamintojo pagamintos ir į centralizuoto aprūpinimo šiluma tinklą tiekiamos šilumos kainai visais atvejais taikomos Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatos.“

 

 

 

Komisijos pirmininkas