Projektas Nr. TSP-134

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

KUPIŠKIO KRAŠTO ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGAI

 

2021 m. balandžio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 3, 4 punktais, 3 ir 4 dalimis, Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“, 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos 2021 m. balandžio 13 d. prašymą Nr. 9 „Dėl patalpų panaudos“,   Kupiškio rajono savivaldybės taryba                          n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai (kodas 164827070) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį administracinį pastatą (pastato plotas – 134,80 kv. m, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 11339 pastatas pažymėtas – 1B2p, unikalus  Nr. 5795-8005-4013) ir ūkinį pastatą (užstatytas plotas – 14,17 kv. m, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 11339 pastatas pažymėtas – 2I1p, unikalus Nr. 5795-8005-4024), Gedimino g. 15A, Kupiškio mieste, dešimčiai metų Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas