Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. Rugpjūčio 17 D. ĮSAKYMO NR. 1V-536 „DĖL 2022–2030 METŲ VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 94 punktu ir atsižvelgdamas į 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“,  88 ir 96 punktus,  Stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo aprašo, patvirtinto 2022 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-237 “Dėl 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos kartos Lietuva" įgyvendinimo“, 12 punktą,

pakeičiu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“:

1.  Papildau I skyriaus lentelę 15 eilute:

„P-01-004-08-04-01-12

Produkto

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)

Skaičius

0

(2023)

n.d.

20 000

(2029)

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos“

 

2.  Pakeičiu III skyriaus lentelės 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. Veikla „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“

I

Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija

K

Taip (lygios galimybės visiems)

D

32 008,65

 

 

 

 

8 449,88

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

 

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

 

R- „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“

157 (2029)

CPVA

SADM

R- „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.)

40 (2029)

P- „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“

20 000

P- „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“

781 (2029)

P- „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“

155 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“

155 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“

n. d.

P- „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“

155 (2029)

2.1. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione (ESF+)

I

Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija

K

Taip (lygios galimybės visiems)

D

2 463,81

 

 

 

 

2 463,81

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos 

 

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

 

R- „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.)

40 (2029)

CPVA

SADM

P- „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“

3355

P- „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“

131 (2029)

2.2. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione (ERPF)

I

Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija

K

Taip (lygios galimybės visiems)

D

937,76

 

 

 

 

937,76

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

 

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

 

R- „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“

26 (2029)

CPVA

SADM

P- „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“

26 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“

26 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“

n. d.

P- „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“

26 (2029)

2.3. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (ESF+)

I

Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija

K

Taip (lygios galimybės visiems)

D

20 779,68

 

 

 

 

3 667,01

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

 

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

R- „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.)

40 (2029)

CPVA

SADM

 

 

 

 

 

P- „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“

16645

 

 

P- Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“

650 (2029)

 

 

2.4. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (ERPF)

I

Viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija

K

Taip (lygios galimybės visiems)

D

7 827,40

 

 

 

 

1 381,30

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

 

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

 

R- „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“

131 (2029)

CPVA

SADM

P- „Socialinio verslo subjektai, įgyvendinus bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“

129 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės“

129 (2029)

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių labai mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių mažos įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių vidutinės įmonės“

n. d.

P- „Paramą gavusios įmonės, iš kurių didelės įmonės“

n. d.

P- „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“

129 (2029)“

 

2. Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras