Projektas

 

 

 

Zarasų rajono savivaldybės taryba

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2024 metų valstybės IR SAVIVALDYBĖS biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su ZARASŲ RAJONO savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, PERSONALO optimizavimu IR ATNAUJINIMU, apmokėti, paskirstymo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2024 m.                    d. Nr.

Zarasai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-385 „Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu, Zarasų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pavirtinti 2024 metų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Zarasų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.  Paskelbti sprendimą Teisės aktų registre ir rajono Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė

Milda Čiškauskaitė

2024-04-

 

Pateikti: Švietimo ir kultūros skyriui, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai, Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinei mokyklai, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai, Zarasų „Santarvės“ pradinei mokyklai, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklai 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2024 m.                 d. sprendimu

Nr.

 

2024 METŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2024 metų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas (toliau – mokytojai), personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Savivaldybės mokyklų išlaidų, susijusių su mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu kompensavimo atvejus ir tvarką.

2. Apraše naudojamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose apibrėžtos sąvokos.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETŲ LĖŠŲ SKYRIMAS MOKYTOJŲ PASITRAUKIMUI

 

3. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos mokytojų pasitraukimui skiriamos išeitinių išmokų išlaidoms iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais nutraukiant darbo sutartis šalių susitarimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį šiais atvejais:

3.1. dėl mokyklų tinklo pertvarkos – valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos šiam tikslui skiriamos prioriteto tvarka;

3.2. visiškai patenkinus Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų išeitinių išmokų poreikį, valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos gali būti skiriamos:

3.2.1. dėl Savivaldybės tarybos priimto sprendimo mokykloje mažinti klasių (grupių) skaičių, išskyrus Aprašo 3.1 papunktyje nurodytą atvejį;

3.2.2. mokytojui įgijus teisę į visą socialinio draudimo senatvės pensiją.

4. Išeitinės išmokos, kuriai mokėti skiriama valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, dydis vienam asmeniui negali viršyti:

4.1. dviejų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi iki penkerių metų;

4.2. trijų mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo penkerių iki dešimt metų;

4.3. keturių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dešimt iki dvidešimt metų;

4.4. penkių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio, kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo dvidešimt iki dvidešimt penkerių metų;

4.5. šešių mokytojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio,  kai darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi dvidešimt penkerius ir daugiau metų.

5. Savivaldybės mokyklų mokytojų išeitinių išmokų, mokamų vadovaujantis Aprašu, išlaidos iš valstybės biudžeto lėšų dengiamos iš dalies: valstybės biudžeto lėšų dalis negali būti didesnė kaip 2/3 nuo faktiškai išmokėtos išeitinių išmokų sumos, o Savivaldybės biudžeto lėšų dalis negali būti mažesnė kaip 1/3 nuo faktiškai išmokėtos išeitinių išmokų sumos.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETŲ LĖŠŲ SKYRIMAS MOKYTOJŲ PRITRAUKIMUI

 

6. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos mokytojų pritraukimui skiriamos Savivaldybės mokyklose taikomoms priemonėms, kurios paskatintų asmenį užimti laisvą mokytojo darbo vietą ir dirbti joje (toliau – mokytojų pritraukimo priemonės), finansuoti.

7. Mokytojų pritraukimo priemonės, finansuojamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, gali būti pradėtos taikyti asmeniui, einamaisiais kalendoriniais metais priimtam į laisvą mokytojo pareigybę mokykloje (visai mokytojo pareigybės darbo laiko normai arba jos daliai):

7.1. jei asmuo nėra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;

7.2. jei asmuo yra dirbęs mokytoju valstybinėje arba savivaldybės mokykloje pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas, išskyrus šiuos atvejus:

7.2.1. kai mokytojas, priimtas į mokyklą, joje yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių;

7.2.2. kai mokytojas yra dirbęs neterminuotai per pastaruosius 12 mėnesių mokykloje, kuri yra toje pačioje gyvenamojoje vietovėje (tame pačiame mieste, miestelyje ar kaime) kaip mokykla, į kurią yra priimtas.

8. Asmeniui taikomos mokytojų pritraukimo priemonės yra individualiai su juo derinamos ir nustatomos mokyklos vadovo sprendimu apibrėžtam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos.

9. Mokytojų pritraukimo priemonės gali būti šios:

9.1. materialinei paramai;

9.2. važiavimo į darbą ir atgal visuomeniniu transportu, taip pat nuosava, išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone išlaidoms kompensuoti, gavus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

9.3. gyvenamojo ploto nuomos išlaidoms kompensuoti, gavus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

9.4. kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidoms kompensuoti (pedagogo kvalifikacijos, kito mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos kompetencijų įgijimo, kvalifikacijos tobulinimo ir su juo susijusioms išlaidoms kompensuoti), gavus išlaidas patvirtinančius dokumentus;

9.5. persikėlimo iš kitos gyvenamosios vietovės išlaidoms kompensuoti, gavus išlaidas patvirtinančius dokumentus.

 

IV SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETŲ LĖŠŲ SKYRIMO

 

10. Mokyklos, siekdamos gauti valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų mokytojų pasitraukimo išlaidoms iš dalies padengti, kai išeitinės išmokos mokamos mokytojams, su jais šalių susitarimu nutraukiant darbo sutartis, per Elektroninių dokumentų valdymo sistemą „@vilys“ (toliau – DVS) pateikia paraiškas (Aprašo 1 priedas) minėtoms lėšoms gauti. Apie paraiškų pateikimo pradžią mokyklas, jų elektroniniais paštais informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius.

11. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, skirtos mokytojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms padengti, mokykloms paskirstomos šia tvarka:

11.1. jei mokyklų poreikis neviršija Savivaldybei šiam tikslui skirtos sumos, lėšos paskirstomos pagal poreikį;

11.2. jei mokyklų poreikis viršija Savivaldybei skirtą lėšų sumą, pirmiausia lėšos paskirstomos patenkinant poreikį, nurodytą Aprašo 3.1 papunktyje, o likusi nepaskirstyta suma paskirstoma proporcingai poreikiui. Jeigu mokykla neturi galimybės padengti trūkstamą lėšų dalį iš jai skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų ir jai skirti numatytų lėšų atsisako raštu per DVS, nepaskirstyta lėšų dalis perskirstoma poreikį pateikusioms mokykloms.

12. Jei paskirsčius valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas, skirtas mokytojų pasitraukimo išlaidoms padengti, 11.1 ir 11.2 papunkčiuose numatyta tvarka, lieka nepanaudotų Savivaldybei tam tikslui skirtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, jos skiriamos mokytojų pritraukimui Savivaldybės mokyklose taikomoms priemonėms finansuoti pagal mokyklų teikiamas paraiškas. Apie paraiškų pateikimo pradžią mokyklas, jų elektroniniais paštais informuoja Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius. Paraiškos teikiamos per DVS.

13. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, likusios nepanaudotos mokytojų optimizavimo išlaidoms iš dalies padengti, paskirstomos mokytojų pritraukimui:

13.1. jei mokyklų pateiktas poreikis neviršija Savivaldybės turimos valstybės ir savivaldybės biudžeto sumos, lėšos paskirstomos pagal poreikį;

13.2. jei mokyklų poreikis viršija Savivaldybei skirtą lėšų sumą, paskirstoma proporcingai poreikiui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su Savivaldybės mokyklų mokytojų personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti mokykloms paskirsto Savivaldybės taryba.

15. Mokyklos atsako už joms paskirtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimą pagal Apraše nustatytą paskirtį.

16. Nepanaudotas, numatomas tais metais nepanaudoti ar ne pagal paskirtį panaudotas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšas mokyklos iki lapkričio 1 d. grąžina Savivaldybei.

17. Mokyklos, kurioms skirta valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, iki kitų metų vasario 10 d. pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų panaudojimo ataskaitą (Aprašo 2 priedas).

18. Savivaldybė skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktą formą iki kitų metų kovo 1 d. pateikia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

19. Asmenys neteisėtai gavę valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų mokytojų pasitraukimui ar mokytojų pritraukimui, privalo jas nedelsiant grąžinti, o jų negrąžinus, minėtos lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Dokumentai, susiję su šiame Apraše numatytų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimu, saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________

 

 

2024 metų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Zarasų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir kultūros skyriui

 

PARAIŠKA GAUTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI

 

________________________________

(mokyklos pavadinimas)

 

______________

(data)

 

I.  INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IŠEITINĖMS IŠMOKOMS MOKĖTI

Pareigybės

Mokytojų, su kuriais planuojama nutraukti darbo sutartis, skaičius

Lėšos, reikalingos išeitinėms išmokoms mokėti, Eur

iš viso

iš jų:

iš viso

iš jų:

dėl mokyklų tinklo pertvarkos

mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją

valstybės biudžeto lėšos ( ne daugiau kaip 2/3 nuo „iš viso")

savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau kaip 1/3 nuo „iš viso“)

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą

Iš viso:

II. INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ MOKYTOJŲ PRITRAUKIMO PRIEMONĖMS

Mokytojų pritraukimo priemonės

Prašoma valstybės biudžeto lėšų, Eur

Asmenų, kuriems planuojama taikyti mokytojų pritraukimo priemones, skaičius

Materialinė parama

Važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimas

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų kompensavimas

Kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidų kompensavimas

Persikėlimo iš kitos gyvenamosios vietovės išlaidų kompensavimas

Iš viso:

 

Direktorius                                               _________________                         _________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

(atsakingo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.)

 

 

2024 mrtų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Zarasų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU, APMOKĖTI, PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

(data)

 

(mokyklos arba savivaldybės pavadinimas)

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS

Valstybės biudžeto lėšos, Eur

Skirta

Panaudota

Nepanaudotų lėšų likutis

II. INFORMACIJA APIE LĖŠŲ IŠEITINĖMS IŠMOKOMS MOKĖTI PANAUDOJIMĄ

Pareigybės

Mokytojų, su kuriais nutraukta darbo sutartis, skaičius

Lėšos, panaudotos išeitinėms išmokoms mokėti, Eur

iš viso

iš jų:

iš viso

iš jų:

dėl mokyklų tinklo pertvarkos

mokytojui įgijus teisę į visą senatvės pensiją

valstybės biudžeto lėšos

savivaldybės biudžeto lėšos (ne mažiau kaip 1/3 nuo „iš viso“)

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą

Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo  programą

Iš viso

III. INFORMACIJA APIE LĖŠŲ MOKYTOJŲ PRITRAUKIMO PRIEMONĖMS PANAUDOJIMĄ

Asmenų, kuriems taikytos mokytojų pritraukimo priemonės, skaičius

iš viso

iš jų:

asmenų, kurių pedagoginio darbo stažas neviršija 2 m.

Mokytojų pritraukimo priemonės

Panaudota valstybės biudžeto lėšų, Eur

Asmenų, kuriems taikyta, skaičius

Materialinė parama

Važiavimo į darbą ir atgal išlaidų kompensavimas

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų kompensavimas

Kvalifikacijos įgijimo ir tobulinimo išlaidų kompensavimas

Persikėlimo iš kitos gyvenamosios vietovės išlaidų kompensavimas

Iš viso

x

 

(Atsakingo asmens pareigos)                                                            (parašas)                               (vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)                                (parašas)