Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

PAPILDOMOSIOS IR ALTERNATYVIOSIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

 

ĮSTATYMO NR. XII-2771 10 STRAIPNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

 

 

2023 m.                                  d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1.   Straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Fizinis asmuo, siekiantis gauti šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą PA sveikatos priežiūros specialisto licenciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba slaugos ir akušerijos, arba mitybos, arba biologijos, arba psichologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos studijų krypties studijas, ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būti baigęs mokymus. Reikalavimas būti baigusiam šiame punkte nurodytus mokymus netaikomas asmeniui, turinčiam aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę, arba asmeniui, turinčiam užsienio valstybėje įgytą ir teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje pripažintą aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus studijų programą pagal PA sveikatos priežiūros natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

Teikia   

Seimo nariai:

 

Rimantė Šalaševičiūtė

Aurelijus Veryga