Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NR. IX-2112 88 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 88 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 88 straipsnio 8 dalį.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas