Projektas Nr. TSP-239

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

sprendimas

DĖL Kupiškio rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisijos sudarymo IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo          d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisiją ir jos veiklos nuostatus (pridedama).

2.    Sudaryti nuolatinę (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui) Kupiškio rajono savivaldybės plėtros strateginio planavimo rengimo ir įgyvendinimo priežiūros komisiją:

2.1. Algirdas Notkus – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.2. Saulius Dugnas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.3. Ričerdas Kriovė – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.4. Virginijus Umbra – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.5. Lina Kaušakienė – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė;

2.6. Danutė Miknevičienė – Kupiškio rajono savivaldybės Alizavos bendruomenės atstovė;

2.7. Valdas Šateika – Kupiškio rajono savivaldybės Subačiaus bendruomenės atstovas;

2.8. Laimis Pašakarnis – Kupiškio rajono savivaldybės Bakšėnų bendruomenės atstovas;

2.9. Roma Bugailiškienė – Kupiškio rajono savivaldybės Skapiškio bendruomenės atstovė.

3.  Paskirti Algirdą Notkų Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos pirmininku.

4.  Paskirti Saulių Dugną Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos pirmininko pavaduotoju.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės  mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėjas

 

Arūnas Valintėlis

 

Projektas suderintas DVS