Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 185, 223 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                             d.  Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 185 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas) nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, ataskaitoms parengti reikalingos informacijos apie visas viešojo sektoriaus subjekto ūkines operacijas ir ūkinius įvykius nepateikimas arba pateikimas ne laiku centralizuotos apskaitos įstaigai, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) metinės veiklos ataskaitos parengimo, ir (arba) pateikimo, metinių ataskaitų rinkinio, metinės veiklos ataskaitos ir (arba) audito arba auditoriaus išvados paskelbimo, metinių konsoliduotųjų ataskaitų ir (arba) metinės grupės veiklos ataskaitos parengimo, ir (arba) pateikimo, metinių konsoliduotųjų ataskaitų, metinės grupės veiklos ataskaitos ir (arba) audito arba auditoriaus išvados paskelbimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą viešojo sektoriaus subjekto vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

2. Papildyti 185 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Jei už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimą atsakingu viešojo sektoriaus subjektu Vyriausybė arba jos įgaliota institucija yra paskyrusi centralizuotos apskaitos įstaigą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų reikalavimų metinėms ataskaitoms ir (arba) jų rinkinių sudėčiai pažeidimas, viešojo sektoriaus subjekto metinių ataskaitų, tarpinių ataskaitų rinkinių ir (arba) metinių konsoliduotųjų ataskaitų parengimo Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais reikalavimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą centralizuotos apskaitos įstaigos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.“

3. Buvusią 185 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. 223 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 223 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

223 straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui tvarkos pažeidimas

1. Neteisingų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui arba juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų, išskyrus finansines ataskaitas (konsoliduotąsias finansines ataskaitas), metinę ataskaitą, metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą), veiklos ataskaitas, auditoriaus išvadą, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą (konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą), duomenų ir kitos teiktinos informacijos nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui laiku teisės aktų nustatyta tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, jų filialų ar atstovybių, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ar atstovybių vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka

užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 76 punktą ir jį išdėstyti taip:

76) biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, atsakingų už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatytų viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų ir (arba) metinės grupės veiklos ataskaitos parengimą, paskelbimą ir (arba) pateikimą laiku, – dėl šio kodekso 185 straipsnyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas